TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ UYUŞMAZLIK ÇÖZMÜ

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ UYUŞMAZLIK ÇÖZMÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ’NİN 5. MADDESİ’NİN “hukuki yardıma erişimi kısıtlı gruplara karşılıksız hukuki destek hizmeti sunmak” KISMI BAROMUZCA AÇILAN DAVA ÜZERİNE İPTAL EDİLMİŞTİR.

 

27.08.2018 tarih ve 30518 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uyuşmazlık Çözümü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nin 5. Maddesinin “hukuki yardıma erişimi kısıtlı gruplara karşılıksız hukuki destek hizmeti sunmak” kısmı, Baromuz tarafından açılan dava nedeniyle, Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin 2018/2568 E. 2019/1598 K. ve 17/09/2019 tarihli kararı ile iptal edilmiştir.

Mahkeme; “davaya konu Yönetmeliğin 5. Maddesinde tanımlanan –hukuk yardıma erişimi kısıtlı gruplara karşılıksız hukuki destek hizmeti sunmak- amacının yargı mercileri nezdindeki hukuki uyuşmazlıklar ile alternatif yöntemlere tabi tutulan hukuki uyuşmazlıklar arasında açık bir ayrım yapmadığı, lafzı itibariyle yargı mercileri nezdindeki hukuki uyuşmazlıklara ilişkin hukuki mütalaa/danışma hizmetini de kapsar mahiyette olduğu, bu mahiyeti ile 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35.’inci maddesinin yargı mercileri nezdindeki hukuki uyuşmazlıklara ilişkin hukuki mütalaa/danışma hizmetini baroya kayıtlı avukatların inhisarına bırakan hükmünü ihlal ettiği” sonucuna varmıştır. 

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

Mahkeme kararına buradan ulaşılabilir.

 

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI