DUYURU

BAROMUZ TARAFINDAN MALİYE BAKANLIĞI’NA KARŞI AÇILAN İPTAL DAVASI ÜZERİNE DANIŞTAY 10. DAİRESİ BAŞKANLIĞI, MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NIN TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ:A SIRA NO:1’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞİN (SERİ:A SIRA NO:9) 2. MADDESİNİN 2. FIKRASININ (a) BENDİNDE YER ALAN “MAHKEME İLAMLARI VE İCRA EMİRLERİ” İBARESİNİN YÜRÜTMESİNİ DURDURMUŞTUR.

 

Baromuz Başkanlığı tarafından Maliye Bakanlığı’na karşı açılan, 23.02.2017 tarih ve 30279 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tahsilat Genel Tebliği Seri A No:1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” (Seri A Sıra No:9) ile değişik Tahsilat Genel Tebliğ Seri A Sıra No:1’in “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler İle İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı birinci kısmının ikinci bölümünün “Zorunluluk Getirilen Ödemeler Ve İşlemler” başlıklı 2. kısmının (a) bendinde yer alan “mahkeme ilamları veya icra emirleri” ibaresinin iptali davasında, Danıştay 10. Daire Başkanlığı tarafından 2018/795 E. Sayılı dosyası üzerinden 30.05.2018 tarihinde yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir.  

Söz konusu karar ile, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermaye işletmelerinin, mahkeme ilamları ve icra emirleri kapsamında yapılacakları ödemeler için Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına dair belge getirilmesi zorunluluğu yeni bir karar verilinceye kadar uygulanmayacaktır.

 Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

 

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

Karar örneği için tıklayınız.