Ankara Barosu Dergisi 2017 Sayı-3

Hakemli Makaleler


Yrd. Doç. Dr. M. Artuk ARDIÇOĞLU

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  ...... 19

 

Yrd. Doç. Dr. Kadir GÜRTEN

Roma’da Devlete Karşı İşlenen Bazı Suçlar ve Cezaları  ...... 53

 

Doç. Dr. Cenker GÖKER / Yunus Emre YILMAZOĞLU

Süresinden Sonra İhtirazî Kayıtla Verilen Düzeltme Beyannamesi Nedeniyle Tahakkuk Eden Verginin İdari Davaya Konu Edilebilirliği, Mahkemeye Erişim Hakkı ve Mülkiyet Hakkının Korunmasında Devletin Pozitif Yükümlülükleri Bağlamında Bir Değerlendirme ....... 81

 

Av. Burcu GÖRKEMLİ

Yargı Kararları Işığında Vergi Hukuku’nda Usulsüz Tebliğ ve Sonuçları ....... 101

 

Doç. Dr. Elif UZUN

Uluslararası Hukuk Komisyonunun ‘Silahlı Çatışmaların Andlaşmalara Etkisi Hakkındaki Taslak Maddeler’i Üzerine Betimsel Bir İnceleme ....... 129

 

Dr. Hakan A. YAVUZ

Bir Savaş Suçu Olarak Kültürel Miras Niteliğindeki Eserlere Yönelik Saldırı Eylemi Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Al Mahdi Kararı Üzerine Bir İnceleme  ....... 161

 

Prof. Dr. Bilge ÖZTAN / Yrd. Doç. Dr. Hatice Tolunay OZANEMRE YAYLA

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 22.3.2017 Tarih, 2017/4-1334 Esas Ve 2017/545 Karar Sayılı Kararı Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım ....... 197

 

Av. Ceren EYUBOĞLU

Türk Hukukunda Tahkim Anlaşmasının Geçerliliği ....... 227

 

Yrd. Doç. Dr. Şölen KÜLAHÇI

KKTC Hukuku’nda İdarenin Haksız Fiil Sorumluluğu ....... 243

 

Makaleler


Av. Talih UYAR

“Muvazaa” Nedenine Dayalı Tasarrufun İptali Davalarının Koşul ve Sonuçları ....... 265

 

Prof. Dr. Huriye KUBİLAY / Yrd. Doç. Dr. Cem ÖZCAN

Ticari Kredi Sigortasının Hukuki Yapısı ve Güncel Sorunlar  ......... 317

 

Av. Seher KIRBAŞ CANİKOĞLU

Venedik Komisyonu ........ 345

 

Venedik Komisyonu 2016-2017 Türkiye Raporları ........ 351

 

Avrupa Konseyi Statüsü ........ 585