Ankara Barosu Dergisi 2015 Sayı-1

Hakemli Makaleler


Prof. Dr. Muharrem ÖZEN / Gürkan ÖZOCAK

Adli Bilişim, Elektronik Deliller ve Bilgisayarlarda Arama ve El Koyma Tedbirinin Hukuki Rejimi (CMK M. 134) ...... 41

 

Arş. Gör. Sibel CAN

Çocuk Düşürtme Suçunun Suç Sonucu Oluşan Gebelikler Açısından Değerlendirilmesi  ...... 79

 

Av. Aytül UZUN

Günümüzün Sosyal ve Ekonomik Sorunu Olan Suriyelilerin Mülteci ve Ekonomi Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi ....... 105

 

Arş. Gör. Ilgın ÖZKAYA ÖZLÜER

İdari Yaptırımların Özellikleri ve Çevre Kanunu ...... 121

 

Yrd. Doç. Dr. Fatma Didem SEVGİLİ GENÇAY

Fransız İdare Hukukunda Sorumlu Kamu Tüzel Kişisinin Belirlenmesi ve Tazmin Yükünün Sorumlular Arasında Paylaşımı ......187

 

Yrd. Doç. Dr. İpek YÜCER AKTÜRK

Viyana Satım Sözleşmesi Kapsamında Satıcının Ayıptan Doğan Sorumluluğu ..... 209

 

Makaleler


Yrd. Doç. Dr. Devrim AYDIN

Toplumsal Olaylarda Biber Gazı Kullanılmasının Hukuki Standartları ........ 241

 

Prof. Dr. Asaf VAROL / Dr. İhsan BAŞTÜRK

Hukuki ve Teknik Boyutuyla Elektronik Tebligat ile Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ........ 263

 

Cengiz OTACI

Çevrenin Kasten Ve Taksirle Kirletilmesi Suçuna (TCK 181, 182) İlişkin Yargıtay 4. Ceza Dairesi Kararlarında Belirlenen İlkeler ....... 279

 

Dr. Birol KIRMAZ

Yargıtay İçtihatları Işığında Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Suç Tarihinin Belirlenmesi ......... 329

 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet TÜRKMEN

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Kira Sözleşmesine İlişkin Yürürlüğü Ertelenen Hükümlerinin Değerlendirilmesi ........ 341

 

Av. Ersan BARKIN

Borçlu Hakkında Üçüncü Kişi Tarafından Takip Konusu Yapılan Senedin (Ve İcra Takibinin) “Muvazaalı Olduğu” İleri Sürülerek, Borçlunun Alacaklıları Tarafından “Senedin (Ve İcra Takibinin) Kendileri Bakımından Geçersiz Sayılması İçin Tasarrufun İptali Davası Açılabilir Mi? (İİK.280 ; TBK 19) ........ 369

 

Av. Dr. Bülent Hayri ACAR / Av. Ender DEDEAĞAÇ

Örnek Dava Uygulamalarıyla Kooperatif Genel Kurul Kararlarında Hükümsüzlük ve Sonuçları ....... 399

 

Atilla PINAR

Terörle Mücadelede Özgürlük ve Güvenlik Dengesi / Hukuk ve Sevgi Evrenseldir ....... 445

 

Av. Murat TEZCAN

Kamulaştırmasız El Atma Davalarından Kaynaklanan İlamın Yerine Getirilmemesi Sorunu “Anayasa Mahkemesinin 2013/711E. Sayılı Bireysel Başvuru Kararının İncelemesi ....... 457

 

T.C. ANKARA BATI 2. SULH CEZA HÂKİMLİĞİNİN 17.02.2015 TARİHLİ 2014/1060 D.İş 2014/1060 KARAR SAYILI KARARI

Avukatlık Büroları 4207 Sayılı Kanun Kapsamında Denetlenemez ....... 469