Ankara Barosu Dergisi 2012 Sayı-4

Hakemli Makaleler


Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU

Türk Ceza Kanunu (m. 128) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Bir Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak “Savunma Dokunulmazlığı” ......19

 

Yrd. Doç. Dr. Murat Volkan DÜLGER

Ceza Muhakemesinde Müdafinin Konumu ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar .......39

 

Yrd. Doç. Dr. Hülya ÇOŞTAN

Limited Şirkette Oyda İmtiyazlı (!) Paylar ve İmtiyazlı Paylar ........77

 

Yrd. Doç. Dr. Gökhan GÜNEYSU

Askeri Gereklilik İlkesi Ve Uluslararası İnsancıl Hukuk ........91

 

Yrd. Doç. Dr. Sami ACAR / Öğr. Gör. Hülya GÜRSOY

Türkiye Mahkemelerinde Sesli Görüntülü Kayıt ve Video Konferans Sistemi Uygulamasına Geçiş: Ceza Mahkemeleri Örneği .........109

 

Dr. Ahmet ULUTAŞ

Türk Hukukunda Suçluların Geri Verilmesi Sürecinde Alınabilecek Koruma Tedbirlerinin Aihs’nin 5. Maddesi Açısından Değerlendirilmesi ........139

 

Arş. Gör. Selin ÖZDEN MERHACI

Common Law Haksız Fiiller Hukukuna Genel Bir Bakış ve İhmale Dayanan Haksız Fiiller .....177

 

Av. Şamil DEMİR

Türk Borçlar Kanunu’nun Para Borçlarında Faize İlişkin Getirdiği Yenilik ve Sınırlamalar ......207

 

Arş. Gör. Gözde ERKİN

Artan Oranlılık ......235

 

Arş. Gör. H. Alperen ÇITAK / Arş. Gör. Murat ERDOĞAN

Yasama Tekniğinde Yeni Bir Eğilim: Kanun Formunda Bireysel İdari İşlemler (Anayasa Mahkemesi’nin Bir Kararı Işığında Değerlendirmeler) .......255

 

MakalelerProf. Dr. Ersan ŞEN

Yer Sağlayıcıların 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Karşısında Hukuki Durumu ve Tüzel Kişi Yer Sağlayıcıların Ceza Sorumluluğu ........279

 

Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır .......309

 

Av. Coşkun ÖZBUDAK

Beraat Eden Sanıklar Müdafiinin Vekâlet Ücreti .......317

 

Arş. Gör. Gülcan AZİMLİ ÇİLİNGİR

Avrupa Toplulukları Adalet Divanı (ATAD) Kararı Dava No: C-524/06 Heinz Huber-Federal Almanya Cumhuriyeti .........327