Ankara Barosu Dergisi 2012 Sayı-3

Hakemli Makaleler


Doç. Dr. Erdal ABDULHAKİMOĞULLARI Arş. Gör. Metin BAYKAN

Anayasa Değişikliklerinin Yargısal Denetimi ......19

 

Yrd. Doç. Dr. Selda ÇAĞLAR

Anayasa Mahkemesi Kararlarında Eşitliğin Dar Yorumu ..... 43

 

Yrd. Doç. Dr. Cumhur RÜZGARESEN

Su ve Kanalizasyon Hizmetleri İçin Alınan Harcamalara Katılım Payları ve Bu Paylar Nedeniyle Tüketici Mahkemelerinde Açılan Davalar ........89

 

Yrd. Doç. Dr. İsmail DEMİR

Deniz Kazalarında Gemiadamlarına Adil Muamele Yapılmasına Dair Milletlerarası Hukukta Gelişmeler ........125

 

Yrd. Doç. Dr. Olgun AKBULUT

Resmi Dil ve Anayasalarda Düzenlenişi .........155

 

Dr. Süheyla Suzan GÖKALP ALICA

Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı'nın Doğa Koruma Mevzuatı Çerçevesinde Değerlendirilmesi ........185

 

Dr. Cenk AKİL

Noterin İlgilileri Aydınlatma Yükümlülüğü .....219

 

Arş. Gör. Gözde ERKİN

Vergilendirme Yetkisinin Tabi Olduğu Anayasal İlkeler ......237

 

Arş. Gör. Mehmet AKÇAAL

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde İlaç Üreticisinin Hukuki Sorumluluğu ......253

 

Arş. Gör. Seda DUNBAY

23 Temmuz 2008 Tarihli Anayasa Reformu Işığında Fransa'daki Yarı Başkanlık Sistemi .......293

 

MakalelerProf. Dr. Ersan ŞEN

Hırsızlık Suçları ........321

 

Yrd. Doç. Dr. İur. S. Sinan KOCAOĞLU

Bir Siyasi ve Sosyal Karşıt Güç Olarak Müdafi .......361

 

Hilmi ŞEKER

Uyum'un Takip Versiyonu, Yenilik mi Yinelemek mi? .......371

 

Av. Gülşah YEŞİLOĞLU

Türkiye'de Çalışması Olmayan Ancak Yurtdışında Çalışan İşçilerin 4/1-A Kapsamında Emekli Olması (Yargıtay 10.Hukuk Dairesi'nin 2012/9969. E. 2012/13423 K. Sayılı İlamı) .........407

 

Av. Ömer GÖREN

Vergi İncelemesi Hukukunda Yenilikler .......417

 

Süleyman ÖZAR

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin A. Taner Akçam V. Türkiye Kararı Işığında Türk Ceza Kanunu'nun 301. Maddesini Yeniden Düşünmek .......431

 

Özen Kaya GÖÇMEN

6352 Sayılı Kanun'un Karşılıksız Yararlanma Suçuna Etkileri .......449