Ankara Barosu Dergisi 2012 Sayı-2

Hakemli Makaleler


Prof. Dr. Muharrem ÖZEN, Dr. Sacit YILMAZ

Şike ve Teşvik Primi Suçları ......17

 

Yrd. Doç. Dr. Zeynep ŞİŞLİ

Bireysel İş Uyuşmazlıkları ve Yargısal Çözüm ..... 43

 

Yrd. Doç. Dr. Özlem TÜZÜNER

Farazî Sözleşme İlişkisi Hakkında Bir Yargıtay Kararının Tazminat Hukukunun Esasları Çerçevesinde İncelenmesi ........ 69

 

Dr. Cenk AKİL

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Bir Kararı Vesilesiyle Devlet Mallarının Haczedilmezliği Kuralı Üzerine Düşüncelernbsp;........97

 

Öğr. Gör. Dr. Burcu G. ÖZCAN BÜYÜKTANIR

İlaç Patenti Sahibinin İlaç Kullanımına Bağlı Zararları Tazmin Yükümlülüğü ......... 121

 

Dr. Sedat ÇAL

İdari Usul Kanunu (ve Bilgi Edinme Hakkı) Gereksinimi Üzerine ........149

 

Dr. Ertuğrul AKÇAOĞLU

ABD Vergi Hukukunda Özün Şekle Üstünlüğü İlkesi .....169

 

Av. Şamil DEMİR

Avukatlık Kanunu Tasarısı Çalışma Metninin Uzlaşma Sağlamaya İlişkin 35/A Maddesinin Değerlendirilmesi ...... 187

 

Av. Bora KAYA

Günümüzün Büyük Kuruluşlarında Hukuk Müşavirliğinin Yapılanması Ve İşlevi ...... 217

 

Arş. Gör. Burcu ERDİNÇ

İdari Yaptırımların Kavramsal Çerçevesi Ve Cezai Yaptırımlarla Karşılaştırılması ....... 239

 

Av. Bilgen KÜKNER

Hükümet Sistemi Seçeneklerinden “Başkanlı Parlamenter Sistem” Seçeneği ve Türkiye Açısından Uygulanabilirliği ........ 277

 

Arş. Gör. İsa BAŞBÜYÜK

Karşılıksız Çekte Hapis Cezasının Kaldırılması Üzerine Bir Değerlendirme ....... 305

 

Arş. Gör. Uğur BULUT

Sözleşme Görüşmelerinden Doğan Sorumlulukta Tüketici Mahkemelerinin Görevine İlişkin Bir Yargıtay Kararı İncelemesi ....... 321

 

Makaleler


Prof. Dr. Ersan ŞEN

12 Eylül 1980’nin Yargılanması Mümkün Müdür? .........349

 

Dr. Serkan AĞAR

Vergi Mahremiyeti vs. Bilgi Edinme Hakkı ....... 361

 

Çev: Dr. Ahmet ULUTAŞ

Avrupa Konseyi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargısal Etik Hakkında Karar ....... 393

 

Arş. Gör. Ahmet Kürşat ERSÖZ

İdare Hukuku Ve İdari Yargı Alanında Anayasa Değişikliği İle İlgili Bazı Öneriler ....... 397

 

Dr. Levent BÖRÜ

Elektronik Tebligat Yönetmeliği Taslağı’na İlişkin Kısa Bir Değerlendirme ....... 403

 

Av. Ömer GÖREN

Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar ....... 411

 

Av. Hüseyin ATEŞ

İşletilme (Hareket) Halinde Olmayan Motorlu Aracın Verdiği Zararlardan Doğan Sorumluluk ....... 417

 

Arş. Gör. M. Kerem OSMANOĞLU

Ceza Adalet Sisteminde Yapılan Değişiklikler Ve Türk Adalet Sistemindeki Yansımaları ....... 429

 

Av. Yasin TEKAKÇA

Anayasa Mahkemesi Ve Danıştay Kararları Işığında Hekimler Ve Diş Hekimlerinin Mesleklerini Serbest Olarak İcra Etmesi Yönünden Tam Gün Yasası Üzerine İnceleme ....... 445

 

Av. Zühal Sirkecioğlu DÖNMEZ

İdari Yargının Geleceği ....... 453