Ankara Barosu Dergisi 2009 Sayı-2

Hakemli Makaleler


Tolga Candan

Miktar Kısıtlamasına Eş Etkili Önlemler Kavramının Yorumlanmasına İlişkin Öğretide Geliştirilen Yaklaşımlar  .........7

 

Ş. Barış Özçelik

Paylı Mülkiyete Konu Eşyanın Kiraya Verilmesi ........20

 

Cenker Göker

Azınlık Vakıflarının Vergilendirilmesine Bir Bakış ..............29

 

Nesibe Kurt Konca

Üçüncü Kişi Elinde Haczedilen ve Üçüncü Kişinin Üzerinde Mülkiyet İddiasında Bulunduğu Taşınır Mallar Üzerinde Alınacak Muhafaza Tedbirlerinin Kapsamı .....................32

 

Doç. Dr. Adnan Deynekli

Aciz Hali ve İflasın İşçi Alacaklarının Tahsiline Etkisi ..............43

 

Makaleler


 

Bayram Erzurumluoğlu

Kolluk Kuvvetlerinin Demokratik Denetimi ..............48

 

Şefik Taylan Akman

Hukukun Politik Niteliği Üzerine Bir Anayasa Mahkemesi Kararı Çerçevesinde 1961 Anayasası Açısından Düşünce Özgürlüğünün Yargısal Yorumu ...........58

 

Dilan Mızrak - Özgür Temiz

Hukuk ve Politika Türkiye’de Yaşanan Olağanüstü Dönemlerin Edebiyat Eserleri Işığında İncelenmesi ............77

 

Tamer Bozkurt

Anayasa Mahkemesi’nin 4857 Sayılı İş Kanunu’ndaki Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğunun Anayasa’ya Uygun Olduğuna Dair Verdiği Karar Üzerine Düşünceler ............98

 

Mustafa Okşar

Sosyal Adaletin Onuncu Köye Sürgünü ............106

 

Vedat Ahsen Coşar

Siyasi Partilerin Yasaklanması İle İlgili Venedik Kriterleri ............123

 

Coşkun Türkmen

Vekâlet Ücretinin Aidiyeti ............127

 

Denizer Şanlı

İki Anayasa Mahkemesi Kararı Işığında “Eşitlik” ............132

 

Şamil Demir

Mobbing Olgusunun Hukuki Değerlendirmesi ............139

 

Mustafa Köroğlu

Yargı’nın “Yol”suzluğu ............146

 

Murat Böbrek

Mahkemenin Usul Kurallarını Hak Kaybına Neden Olacak Şekilde Uygulaması ............148

 

Hasan Tahsin Gökcan

Yeni Türk Ceza Kanunu Hükümleri Karşısında Avukatlık Mesleği ............151

 

Fırat Gedik - Emel Koç

Hüküm Kurma ve İçtihat ............157