Ankara Barosu Dergisi 1974 Sayı 2

Makaleler


Av. Yekta Güngör Özden

Sorumluluğumuz ...........167

 

Avukat Faruk Erem

Baro, Örgüt ve Karar Kavramları ...........170

 

İsmet Kemal Karadayı

Hukuk'u Uygularken - Eleştiriler ...........172

 

Ankara Barosu

Borçlar Kanunu Değişiklik Tasarısı Komisyonu Raporu ...........183

 

Dr. Abdullah Pulat Gözübüyük

Ceza Hukukunda Bilirkişiliğin Niteliği ...........187

 

Efrail Aydemir

Yargılama Sırasında Kişi Onuruna Saygı ...........190

 

Dr. Hasan İsmet Bıyıklı

Ceza Adaletinin Değişen Çehresi ...........195

 

S. Feridun Güray

İtalya'da Çocuk Mahkemeleri ...........210

 

A. Osman Kuntman

Yargıtayın Çelişkili Karar Vermesini Önlemenin Yolları ...........216

 

Celal Memişoğlu

Anayasa Mahkemesinin 17/4/1973 Gün ve 973/1-18 Sayılı Kararının Uygulanması Şekli Hakkında Bir Düşünce ...........223

 

M. Bahaettin Kayışoğlu

İdari Davalarda Davacıda Aranan Şartlar ...........226

 

Hayrullah Futuhi Töre

Zilyedin Sorumluluğu ve Hakları ...........229

 

A. Müfit Yüksel

Gayrimenkule Tecavüzün Defi Hakkındaki Kanun Üzerinde Bir İnceleme ...........239

 

Avukat Oğuz Ünal

Türk Medeni Kanununda Akitten Doğan Şuf'a Hakkı ...........245

 

Nihat Yavuz

Veraset Davalarında Tanık Dinlemek Şartmıdır ...........262

 

Dr. Werner Duchler

Güçsüz Sosyal Kesim İçin Hukuk Yardımı ...........265