Ankara Barosu Dergisi 1973 Sayı 4

Makaleler


Av. Yekta Güngör Özden

Hukuka Bağlılık ...........671

 

Dr. A. Pulat Gözübüyük

Adli Kuruluşta Yenileşme Zarureti ...........673

 

Av. Halil Makaracı

Ankara'da Müstakil Bir Tereke Mahkemesi Kurulmalıdır ...........676

 

Av. Cemal Öztürkler

Meslek Teşvikleri ...........682

 

Av. Faruk Erem

Müdafiin Sanığa Soru Sormak Yetkisi ...........684

 

Av. M. Bahaettin Kayışoğlu

İdari Davalarda Ehliyet ve Husumet ...........686

 

Av Talih Uyar

Hacze Adi İştirak (İ.İ.K. mad. 100) ...........691

 

Av. Ruhi Nedimoğlu

Ceza Mahkemeleri Usulü Kanununun 264 üncü Maddesiyle İlgili Bir İnceleme ...........701

 

Av. Ruhi Nedimoğlu

Vergi Suçlarında Manevi Unsur ...........704

 

Av. Kemal Akgüner

Vekil ve Mümessil Olmayan Kişiler Huzuruyla Davanın Görülüp Hükme Bağlanması Haline Dayanan Muhakemenin (Yargılamanın) İadesi ve Bir Yargıtay Kararı ...........718

 

Hakim İsmet Eroğlu

Yargı Organını İlgilendiren Kanunların Yürütülmesine Dair Bir İnceleme ...........725