Ankara Barosu Dergisi 1965 Sayı-4


Av. Muhsin TUĞSAVUL

Dava Açılmasında Usul ......425

 

Av. M. Hilmi ÖZARPAT

Avukatların Sendika Kurma Hakları .....434

 

Av. Abdurrahman Boyacıgiller

Avukat ve Hukuk Müşavirliği Ücretleri .....437

 

Avukat Ahmet Hıfzı GÖZÜBÜYÜK

Türk Ticaret Kanununun 662 nci Maddesine Göre Borçlunun Alacaklı Aleyhine Açtığı Dava, Zamanaşımını Keser mi? .....439