Ankara Barosu Dergisi 1956 Sayı 4

Makaleler


Avukat Faruk EREM

Bir Kimsenin Kendi Malını Tahrip Etmesi ...........247

 

Avukat Hakkı DEMİREL

Kullanma Hırsızlığı ...........251

 

Dr. Cahit ARDALI

Penicillin ile Husule Gelen Bir Ölüm Vak'ası ...........255

 

Fahri ÇALKIN

Bedeni ve Fikri ve Sadece Fikri İş ...........257

 

Aziz BARIKAN

Toprak Ofis Malları Devlet Malı mıdır? Haczedilebilir mi? ...........263

 

Fahrettin KIYAK

Ceza Usulünde Kanun Yolları ve C. Müddeiumumisinin Temyiz Yetkileri ...........267

 

Öztekin TOSUN

Benzeri Davada Verilen Hüküm İhsası Rey Telakki Edilebilir mi? ...........276