Sosyal Medya

   

Önemli Tarihler

 • Bildiri özetlerinin son gönderimi
  15 Temmuz 2019
 • Kabul edilen bildirilerin ilanı
  15 Eylül 2019
 • Kongre Programının ilanı
  15 Kasım 2019
 • Tam metin gönderim tarihi
  15 Aralık 2019
 • Kurultay tarihi
  9-12 Ocak 2020

                            XI. ANKARA BAROSU ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI

İNSAN HAKLARI VE HAK SAVUNUCULUĞU

9-12 OCAK 2020

Ankara-Türkiye 

Kurultay Çağrısı

Hak kavramı hep günceldir. Kavramın “insan hakları” içeriğini kazanması ise yakın tarihlidir. Bu konuda dört yaklaşımdan söz edilebilir: a) İnsan hakları modern devletin doğuşuyla ortaya çıkmıştır; b) İnsan hakları on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıl insan ve yurttaş hakları bildirgelerinin sonucudur veya c) İnsan hakları yirminci yüzyıldaki insan hakları beyanname ve sözleşmelerinin ürünüdür; d) İnsan hakları yirminci yüzyılın son çeyreğinde bir “hareket” olarak asıl anlamına kavuşmuştur. İlk üç yaklaşımda egemen bir hukuki düzenlemenin konusu olarak görülen insan hakları, iktisadi ve siyasi alandaki çatışmanın dolayımının bir ifadesidir. 1970’lerle birlikte bizatihi kendisi sosyal ve siyasi bir program haline gelmeye başlamıştır.

İnsan hakları kavramı, bir yandan insan ihtiyaçları ve insanlık onuru gibi kavramlar üzerinden iktisadi ve sosyal taleplerin dile getirildiği siyasi biçimleri; diğer yandan insan hakları normlarını ve bu normların uygulanmasını kapsar. Hukukçular, genellikle hukuki düzenlemelerle ilgilenme eğilimindeyken, “hak savunuculuğu” insan haklarının bu iki görünümü arasındaki uçurumu kapamaya aday bir kavramdır. İnsan hakları alanında avukatlık mesleği pratikleri hem insan hakları talepleri hem de insan hakları normlarının uygulanması bakımından büyük önem taşır.

Dünyanın dört bir yanında, farklı ton ve içeriklere sahip otoriter yönetimler, zaman zaman insan hakları kavramlarını da kendilerine dayanak yaparak, haksızlık ve adaletsizliklerin doğrudan faili oluyorlar. Otoriter yönetimlere karşı, insan haklarının savunuculuğunu yapmak ise daha fazla baskıya maruz kalma anlamına geliyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Savunucuları Hakkında Bildirge’nin yirminci yılını doldurduğumuz bugünlerde Avrupa Konseyi’nin Avukatlık Mesleğine İlişkin Avrupa Sözleşmesi hazırlanmasına karar vermesi de bu konunun öneminin ve karşılaşılan güçlüklerin bir işaretidir.

Ankara Barosu, ulusal ve uluslararası düzeyde yaşanan siyasi ve iktisadi gelişmeler karşısında, 2020 yılında gerçekleştirilecek Uluslararası Hukuk Kurultayı’nda çağımızın en temel konularından biri olduğu düşünülen insan hakları ve hak savunuculuğunu ele almaya karar vermiştir. Kurultay’da, insan hakları ve hak savunuculuğunun farklı perspektiflerden disiplinlerarası bir yaklaşımla değerlendirileceği, sorunlarının tartışılacağı ve eleştirileceği uluslararası bir platformun oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, ulusal ve uluslararası camiadan ve farklı alanlardan uzmanların, insan hakları ve hak savunuculuğu kavramlarını hukuki olduğu kadar, siyasi, iktisadi, sosyolojik, felsefi açılardan değerlendirmeleri, söz konusu kavramların ülkemizdeki ve dünyadaki mevcut durumunu tespit ederek yeni gündemler önermeleri beklenmektedir. Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı-2020, “İnsan Hakları ve Hak Savunuculuğu” ana başlığı altında farklı disiplinlerden bildirilerin katılımına açıktır. 

Kurultay Temaları

İnsan Hakları ve Hak Savunuculuğu başlıklı Kurultay’da aşağıda sunulan konu başlıkları temalar olarak belirlenmiştir. Kurultay, anılan temalar çerçevesinde verilecek katkılara açıktır. 

 •     İnsan Hakları Felsefesi
 •     İnsan Hakları Açısından Hukuk Devleti ve Demokrasi
 •     İnsan Hakları İhlalleri Karşısında Koruma Mekanizmalarının Krizi
 •     İnsan Haklarına Eleştirel Yaklaşımlar
 •     Uluslararası İlişkilerde Popülizm / Otoriterlik ve İnsan Hakları
 •     “Güvenlikçi Devlet” Koşullarında İnsan Hakları
 •     İnsan Hakları Hareketleri
 •     Uluslararası Ölçekte Hak Savunuculuğunun Standartları
 •     İnsan Hakları Örgütü Olarak Baro
 •     Avukatlık Mücadele Tarihi
 •     Avukatlık Mesleğinin Sosyolojisi
 •     Hak Öznesi Olarak Avukat 

Değerlendirme Usulü

Kurultaya Türkçe ve İngilizce bildiriler ile katılım mümkündür. Ayrıca bir grup katılımcı birlikte özel oturum önerisinde bulunabilirler. Kurultayda poster sunumlar da kabul edilmektedir. 

Kurultayda sunulmak üzere önerilecek bildiri ve poster sunum özetleri Bilim Kurulu tarafından yazar isimleri kapatılarak değerlendirilecektir. Özel oturum önerilmesi halinde bildiriler Bilim Kurulu’nca birlikte değerlendirilecektir. Değerlendirmede, önerilen bildiri özetinin Kurultay temaları ile ilişkisi, özette sunulan fikirlerin özgün katkısı ve tutarlılığı esas alınacaktır. 

Katılım için gönderilecek bildirilerde;

 •     Bildirinin en fazla beş yüz kelimelik ve/veya İngilizce özeti
 •     Bildiri içeriğine ilişkin beş anahtar kelime
 •     Bildiri sahibinin unvanı tam adı ve en fazla yüz elli kelimelik kısa özgeçmişi
 •     Bildiri sahibinin iletişim bilgileri yer almalıdır.

Kurultay Yönergesi’ne http://www.ankarabarosu.org.tr/hukukkurultayi/2020 adresinden erişilebilir. Bildiri özetleri ve tam metinleri kurultay2020@ankarabarosu.org.tr e-posta adresine gönderilmelidir.