- FAALİYET RAPORLARI


 • Faaliyet Raporu
 • Kronolojik Faaliyet Raporu
 • HAZİRAN 2008 - TEMMUZ 2010

Ankara Barosu Başkanlığı’na

 

Avukatlık kanununun 95. maddesi ile barolara verilen “Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarının savunulması, korunması ve bu kavramlara işlerlik kazandırılması” görevi toplumda en dezavantajlı kesimler için de gerçekleştirildiğinde bir anlam kazanmaktadır. Uluslararası insan hakları evrensel bildirgesinde çocukların özel ilgi ve yardım hakkı olduğu ilan edildiğinin farkında olarak 1924 tarihli Cenevre Çocuk Hakları Bildirisinde ve 20 Kasım 1959 tarihinde Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulunca kabul edilen Çocuk Hakları Bildirisinde belirtildiğini, Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesinde, ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara ilişkin Uluslararası Sözleşmede, ve çocukların esenliği ile ilgili uzman kuruluşların ve uluslararası örgütlerin kurucu ve ilgili belgelerinde tanındığını hatırda tutarak Ankara Barosu Türkiye’deki ilk çocuk hakları merkezini kurmuştur.

Çocuğun yüksek yararı ilkesini esas alan Merkezimiz, çocukların anayasası sayılan BM Çocuk hakları sözleşmesi ve diğer uluslar arası ve ulusal mevzuat doğrultusunda çocuk haklarının tanıtılması, korunması ve yaygınlaştırılması konusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Çocukların sahip oldukları hakların her ortamda teminat altına alınmasını sağlamak amacıyla çocuk ve ailelerine hukuki yardım ve destek ile meslektaşlarımıza yönelik deneyim ve bilgi paylaşımı yapılmaktadır. Bu doğrultuda Merkeze yapılan başvurulara ilişkin talepler alınarak Adli yardım merkezine veya CMK servisine yönlendirilmektedir. Av. Dilek Kumcu’nun katkılarıyla hazırlanan yapılan çalışmaların açıklamalarını bulacağınız faaliyet raporu ve yapılan çalışmaların tarih ve ilgili avukatın ismini bulacağınız detaylı kronolojik raporu saygılarımla sunarım.17.06.2009

                                                                                                   Ankara Barosu
Çocuk Hakları Kurulu ve Merkezi Başkanı
                                                                                         Av. Şahin ANTAKYALIOĞLU

 

 • Kapasite geliştirme çalışmaları
  1. Hizmet içi eğitimler

Kurul üyelerinin belirlenmesi ile her dönem kurul içi sağlıklı iletişim ortamının yaratılması, ortak çalışma kültürü geliştirilmesi, merkezin ve kurulun çalışma biçiminin öğrenilmesi amaçlarıyla düzenlenmektedir. 27-28 Şubat – 1 Mart 2009 tarihinde Kurulumuza yeni dönemde katılan meslektaşlarımızın adaptasyonunun sağlanması, ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi 2008-2009 yılı etkinliklerin planlanması amacıyla hizmet içi eğitim Ankara’da yapılmıştır. Çocuk çalışmalarının ve çocuk hukukunun disiplinlerarası nitelik taşıması sebebiyle eğitmenler geniş bir bakış açısıyla belirlenmiştir. Eğitimin genel koordinasyonu Av. Şahin Antakyalıoğlu tarafından yapılmıştır. Eğitimde Av. Sabit Aktaş tarafından “Mağdur Çocukların Hakları”, Av. Göktan Koçyıldırım tarafından “Uluslar Arası Mevzuat Ve Denetimli Serbestlik Uygulamaları İle Sosyal İnceleme Raporlarının Niteliği”, Av. Şükran Kitiş tarafından “Suça Sürüklenen Çocukların Hakları”, Doç. Dr. Orhan Derman tarafından “Çocuk ile İletişim Teknikleri ve Çocuk İstismarının Tıbbi Boyutu”, Yargıtay Hakimi Ömer Uğur Gençcan tarafından “Medeni Hukukta Çocuk Hakları”, Hakan Ataman tarafından “Çocuk Hakları Ve Savunuculuk” başlıklarında seminerler vermiştir.

  1. Kurul toplantıları

Kurul toplantıları merkeze yapılan talep ve başvuruların değerlendirilmesi ve etkinlik takvimi ile görev paylaşımının düzenli yapılmasını sağlamaktadır. Kurullar merkezinde her 15 günde bir yapılan kurul toplantılarına bu dönem “aynı zamanda bir eğitim faaliyeti” olması düşüncesiyle alanda ortak çalışmalar yürütülen kurum ve kuruluşlardan toplantının belirli bir zaman dilimine iştirak etmek üzere katılımcılar (hakimler, savcılar, uzmanlar ve akademisyenler) davet edilmektedir.

 

 • Kurumsallaşma çalışmaları

Kurumsallaşma çalışmaları kapsamında merkez tanıtım broşürü yapılmıştır (Ek 1. Broşür Örneği). Merkezi tanıtıcı logo hazırlıklarına başlanmış ve web sayfası oluşturulmuştur (www.ankarabarosu.org.tr/merkezler/chm). Kurumsallaşma çalışmaları kapsamında görevlendirmelerin ve temsiliyetin merkez başkanlığınca, baro yönetimine bildirilmesi ve akabinde görevlendirmelerin yapılması sistemi uygulanmaya başlanmıştır. Çocuk hukuku alanında basılan kitaplardan birer örnek merkezimiz için temin edilmiş meslektaşlarımızın kullanımına sunulmuştur. Merkezde yeni görev almaya başlayan meslektaşlar için “Merkez Kılavuzu” oluşturulmuştur.

 

 • İzleme ve değerlendirme çalışmaları

Merkeze yapılan başvurular için “Başvuru ve İzleme Formu” oluşturulmuştur (Ek 2. Başvuru ve İzleme Formu Örneği). Kurul üyesi avukatlar tarafından talepçi ile yapılan görüşmeler imza altına alınmaktadır. Başvuru ve izleme formu; talepçilerin yönlendirildikleri kurum ve kuruluşlar ile merkezden haberdar olma şekli ve başvuruların sebebi gibi konularda istatistiksel veriye ulaşılmasını sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır.

 

 • Yaygınlık ve tanıtım çalışmaları
  1. İştirak edilen radyo ve televizyon programları

Görsel basında Ankara Barosunun, Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezinin tanıtımı ve genelde çocuk hakları özelde çocuklara yönelik şiddet, ihmal, istismar ile önlenme yolları konularında bilgilendirme ve bilinç arttırma programları yapılmıştır. (İştirak edilen programların detaylı dökümü için bkz. kronolojik rapor)

  1. Stand Etkinlikleri

Kuğulupark’ta “Küçük Hanımlar Küçük Beyler” etkinlikleri  kapsamında stand açılmış, merkez tanıtımı yapılarak merkez broşürü dağıtılmıştır.

 

 

 • Sivil toplum ve kamu kurum ve kuruluşları ile iletişim ve işbirliği çalışmaları

Merkezimiz, Ankara Çocuk Hakları PlatformuÇocuk hakları alanında izleme ve değerlendirme yapılması, duyarlılığın artması, uluslararası ve ulusal çocuk hakları düzenlemelerinin hayata geçirilmesi, uygulamaların güçlendirilmesi ve bu amaçla Ankara’da çalışan hükümet dışı örgütler arası işbirliğinin sağlanması amacıyla Ankara Çocuk adı altında bir platform oluşturulması çalışmalarına aktif olarak katılmıştır. Hali hazırda süren çalışmalara temsilci olarak Av. Seren Yıldız Öztürk ve Av. Şahin Antakyalıoğlu  katılmaktadır. Platform, son dönem çalışmalarını uluslararası ve ulusal çocuk hakları düzenlemelerinin temel ilkeleri konusunda duyarlılık ve bilinç artırmak, platform kapasitesini nitelik ve nicelik olarak arttırmak, uluslararası ve ulusal çocuk hakları düzenlemeleri konusunda, uygulama ve mevzuatı düzenli olarak izlemek ve raporlaştırmak, platform üyeleri arasında bilgi, haber ve iletişim sağlamak konularında yoğunlaştırmıştır.
(Detaylı bilgi için bkz.   http://www.ankaracocukhaklari.org/)

ECPAT Çocuk fuhuşu, çocuk pornografisi ve cinsel amaçlı çocuk ticaretini ortadan kaldırmak için bir araya gelmiş küresel çapta bir kuruluşlar ve bireyler ağıdır. ECPAT, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi‘nde istişari nitelikte özel statüye sahiptir. ECPAT Türkiyede Çocuklara yönelik ticari cinsel sömürü ile mücadelede yer alacak sivil toplum kuruluşlarıyla çesitli tarihlerde ağ kurmayı hedefleyen toplantılar gerçekleştirmis ve bu toplantılarda önemli adımlar atılmıştır. 05 Nisan 2007 tarihli İstanbul toplantısında bir yıllık çalışma takvimi belirlenmistir. Bu dogrultuda ağ kurulmasına yönelik partner kuruluşlardan birinin sekreterya görevini üstlenmesi ve bir koordinatörun bu ağın kurulmasında kolaylaştırıcı rol üstlenmesi planlanmıştır.Toplantının hemen ardından Uluslarası Çocuk Merkezi, ECPAT ile işbirliği yaparak sekreterya görevini üstlenmis olup halen 20 Ağustos 2007 tarihinde göreve başlayan  Ulusal Koordinatör Av.Şahin Antakyalıoğlu ile Av. Şükran Kitiş’in temsiliyetinde çalışmalarını sürdürmektedir. Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürü İle Mücadele Ağı Türkiye de çocuk fuhuşu, pornografisi ve ticari cinsel sömürünün ortadan kaldırılmasını sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak üzere kurulmuştur. Türkiye Ağı, ECPAT tarafından desteklenmesine rağmen henüz resmi üyesi değildir. 19.03.2009 tarihinde CTCS Ağının toplantısı ABEM de yapılmıştır.
(Detaylı bilgi için bkz. http://www.ecpat.net/EI/index.asp                            http://ctcs-mucadele.org/ )

 

Eğitim Reformu Girişimi'nin temelleri, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi'nde 2003 yılında atılmıştır. ERG, Eğitimde reform gerektiren konularda toplumsal bilinç yaratmak, Toplumun ve kurumlarının eğitimde devletle eşdeğer paydaş olduğu düşüncesini olgunlaştırmak, Devlet ile sivil toplum arasında eğitim reformu konusunda diyalog ve işbirliği sağlamak, Bu diyaloğun içerisinde eğitim politikaları üretmek, Eğitim reformuna destek oluşturmak ve karar alıcıları etkilemek, Eğitim reformlarını izlemek ve gözlemci olmak konularında çalışmaktadır. Merkezimiz 2007 Kasım ayından itibaren çalışmalara katılmıştır.

Haziran 2008 tarihinden itibaren merkezimizi temsilen Av. Şahin Antakyalıoğlu ve Av. Dilek Kumcu çalışmalara katılmaktadır. ERG ile yapılan en önemli etkinliklerden biri “Ilköğretimde Haklarim Var! Hak Arama Yollari Kılavuzu” dur. Yetişkinlere ve çocuklara yönelik hazırlanan kılavuzun ulusal hukuka ilişkin kısmı merkezimizce yazılmıştır (Ek 3. Proje kapsamında hazırlanan yayınlar).
(Detaylı bilgi için bkz. www.erg.sabanciuniv.edu http://www.egitimdehaklarimizvar.org    http://egitimdehaklar.org )

Çocuklar için adalet girişimi; 2008 yılı boyunca Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da protesto gösterileri sırasında gözaltına alınan, tutuksuz yargılanan veya tutuklulukları süren, aralarında ceza alan bulunan yaşları 12-18 arasında değişen çocukların yaşadıklarının; Türkiye'nin de onaylayarak yükümlülük altına girdiği Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere pek çok uluslararası sözleşmeye, hukuk devleti ilkesine ve çocuk adalet sistemine ve Anayasamıza aykırılık gösteriyor olması sebebiyle ‘Çocuklar için Adalet Girişimi’ adı altında çocuk hakları ve insan hakları savunucuları bir araya gelmiştir. Çocuk adalet sistemine giren tüm çocukların "çocuk" olduğunu, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ve BM Çocuk Ceza Adaleti Sisteminin Uygulanması hakkında Asgari Standartlara uygun bir şekilde Çocuklara Özgü Adalet Sistemi içerisinde yargılanmaları gereğine dikkat çekmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Uluslararasi Ceza Mahkemesi Koalisyonu; Türkiye’de ve dünyada soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarının işlenmemesi, etkin soruşturma ve kovuşturmanın sağlanması, cezasızlığın sona ermesi ve hukukun üstünlüğünün tam ve etkili bir biçimde sağlanması için Türkiye’nin UCM’Yİ kuran Roma Statüsü’ne  taraf olmasını sağlamak vizyonuyla hareket etmektedir. UCM Koalisyonu, yasama ve yürütme organlarının Roma Statüsüne taraf olunması konusunda ikna edilmesini sağlayacak araç ve yöntemleri bir araya getirerek ulusal ve uluslararası kamuoyu baskısı oluşturmak için çalışmaktadır. Merkezimizi temsilen Av. Şahin Antakyalıoğlu, UCMK’da mağdur çocuk haklarına ilişkin çalışmalarda etkin olmaktadır. 03.10.2008 tarihinde UCM Koalisyonu koordinatörü Av. Özlem Altıparmak ile 2009-2010 dönemi faaliyetleri hazırlık/planlama toplantısı yapılmıştır. 08.05.2009 tarihinde Ankara Barosu Eğitim Merkezi Konferans Salonunda çocuk askerler ile ilgili bir kısa film gösterime sunulmuştur.
(Detaylı bilgi için bkz. www.ucmk.org.tr )

Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği;  Risk altýnda bulunan, kanunla ihtilafa düşerek haklarında hüküm tesis edilen, tahliye edilen, çocuk ve gençlerin yeniden topluma kazandırılmaları için gerekli her türlü yardım, destek ve rehberliði sağlamak
amacı doðrultusunda, 1993'ten beri bu alanda bireysel olarak çalışan kurucu üyeler tarafından 1999 yılında kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. ÖZ-GE-DER ile ortak 2007-2008 döneminde “Çocuklara Yönelik Denetimli Serbestlik Uygulamasýnýn Güçlendirilmesi: Ankara ili Pilot Projesi” gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında Gebze'de yapılan Arama Konferansı'na iştirak edilmiştir. Sözkonusu Arama Konferansında tüm kurum ve kuruluşlardan katılan temsilcilerin ortak çalışması sonucunda her kurumun kendi görevini yerine getirirken diğer kurumlarla koordineli çalışması gerektiği hem usul ekonomisi hem de işbirliği içinde daha uyumlu ve amaca uygun çalışma yapılabileceği tespit edildi ve kurumlar arası iletişim ve koordine için ortak eğitim çalışmaları planlanmıştır. Yargı içinde çocukla ilgili çalışan çocuk mahkemeleri görevlileri ve denetimli serbestlik kurumu çalışanları ile uygulamaya yönelik bilgi paylaşımı tasarlanmış olup ayda bir kez kurum temsilcilerinin düzenli toplanarak iletişim ve koordinasyon devamlılığının sağlanması için karar alınmıştır (Ek 4. Proje kapsamında hazırlanan yayınlar).
“Uluslararası Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Seçenek Yaptırımlar Konferansı”na iştirak edilmiştir.
Çocuk adaleti sisteminde STK'ların katılımını arttırmak yoluyla demokratik gelişime katkı saplama amacı taşıyan Çocuklara Yönelik Denetimli Serbestlik Sisteminde Gönüllü Çalışmaların Güçlendirilmesi Projesi kapsamında gerçekleştirilen Türkiye'de denetimli serbestlik hizmetlerinde gönüllü çalışmaların ulusal standarlarını belirlemek amacıyla  düzenlenen konferansa iştirak edilmiştir.
(Detaylı bilgi için bkz. http://www.ozgeder.org.tr )

Uluslar arası Çocuk Merkezi (ICC); 2007-2008 döneminde Çocuklarla beraber çocuklar için ilkesi ile çocuklar ve sivil toplum kuruluşları tarafından birleşmiş milletler çocuk hakları komitesine alternatif rapor yazılması, çocuk haklarının izlenmesi ve değerlendirilmesi amaçları ile Gündem: Çocuk! ve ICC ortaklığında “Çocuk Haklarının İzlenmesi Ve Raporlanması Projesi” yapılmıştır. (Ek 5. Proje kapsamında hazırlanan yayınlar).
(Detaylı bilgi için bkz. http://www.cocukhaklariizleme.org/index.php?Did=1)

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF);  UNICEF yürütücülüğünde Adalet Bakanlığı ve Barolar Birliği ile ortaklaşa yaptığı “Önce Çocuklar” çalışmasının birinci etabında ve devamında “Önce Çocuklar Bir Adım Daha Projesi”nde kapsamında çocuk hakları merkezlerinin işlevleri, uygulanması gereken standartlar, yönergeler ve illerde çocuk hakları merkezinin kurulması konularında ortaklaşa çalışılmıştır. Proje kapsamında müdafiilere yönelik bir el kitabı hazırlanma sürecindedir. Proje kapsamındaki etkinlikler hali hazırda devam etmektedir.

“Önce Çocuklar-Çocuk Koruma Mekanizmaları nın İl Düzeyinden Modellenmesi" projesi kapsamında Adalet Bakanlığı ve Unicef'in işbirliğinde, çocuk ve aile mahkemelerinde çalışan sosyal çalışma görevlilerine çocuklarla çalışırken kullanabilecekleri bir rehber hazırlanması, rehberin eğitim materyali haline getirilerek sosyal çalışma görevlilerine bir eğitim programı geliştirilmesi ve eğitici eğitimlerinin yapılarak alanda çalışan tüm görevlilelere ağitim verilmesi hedefi doğrultusunda  4 ilden, birer avukat, birer aile mahkemesi hakimi, birer çocuk mahkamesi hakimi ve birer çocuk savcısının katılımı ile eğitim programı gerçekleştirilmiştir.

UNICEF ve Adalet Bakanlığı ortaklığında yürütülen proje kapsamında “Çocuk Koruma Kanunu Uyarınca Koruyucu ve Destekleyici Tedbirlerin Uygulanmasının Sağlanması ve Sorunların Çözümü” hakkında oluşturulan il koordinasyon değerlendirme toplantısına iştirak edilmiştir.
(Detaylı bilgi için bkz.  http://www.unicef.org/turkey/ )

 

Milli Eğitim Bakanlığı; Milli eğitim bakanlığı tarafından geliştirilen “çocuk odaklı eğitim” modeli çerçevesinde okul yöneticileri ve okul müdürlerine, ilköğretim müfettişlerine, il ve ilçe milli eğitim müdürlerine, sınıf öğretmenlerine ve rehber öğretmenlerine çocukların “Eğitimde Haklar”ı konusunda seminerler yapılmaktadır. 
(Gerçekleştirilen seminerlerin detaylı dökümü için bkz. kronolojik rapor)

 

Adalet Bakanlığı; “Şiddet Suçu Mağduru Çocuklara Yardım Hakkında Kanun Tasarısı” hazırlanması amacıyla oluşturulan komisyona baro temsilcisi olarak düzenli katılınmıştır. Akabinde oluşturulan alt komisyon çalışmaları devam etmiş ve sözkonusu çalışma Haziran 2009 tarihinde sona ermiştir.

Ankara Valiliği; Ankara Valiliğinin yürütücülüğünde “Çocuk Koruma Kanunu Uyarınca Koruyucu ve Destekleyici Tedbirlerin Uygulanmasının Sağlanması ve Sorunların Çözümü” başlıklı il koordinasyon kurulu oluşturulmuş ve düzenli toplantılara iştirak edilmektedir.

 

 • Uygulama çalışmaları

 

Uygulama çalışmaları kapsamında belirlenen dosyaların takibi, duruşmalara katılım, diğer barolara ve baroların çocuk hakları merkezlerine destek, tutukevi ve cezaevi ile eğitim evi çalışmaları, çocukları ilgilendiren kanun tasarı ve tekliflerine görüş bildirmek ile iştirak edilen münferit toplantılardan oluşmaktadır. Bu kapsamda merkezimiz üyeleri tarafından;

Çocuklar için adalet girişimi ile birlikte Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yargılanan çocuklardan Diyarbakır’da belirlenen pilot davanın duruşmasına iştirak edilmiştir,

Denetimli Sebestlik Ankara Şubesinin talebi üzerine N.Y. ve M.A. nın dosyası takip ediliyor ve 13 Mayıs 2009 tarihinde ilk duruşmasına iştirak edilmiştir,

Kamuoyunda Hüseyin Üzmez dosyası olarak bilinen toplumda infial yaratan B.Ç. nin duruşmasına iştirak edilmiştir,

Merkezimize eğitim tedbiri için başvuran E.G. hakkında emsal niteliği taşıyan bir karar alınarak eğitim tedbirine hükmedilmesi sağlanmıştır,

Hacettepe Üniversitesi' nden yapılan yönlendirme ile istismar dosyasının Nevşehir Barosu Çocuk Hakları Kurulu’na metaryal ve kaynak sağlanmış ve Kuruldan bir avukat tarafından dosyanın takip edilmesi sağlanmıştır,

Sincan Çocuk ve Genç Tutukevi ve Cezaevi ne ziyaretler yapılmış ve 2009-2010 yılı etkinlikler hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştur, 

Atatürk Çocuk Yuvası personeline yönelik “Bilgilendirme ve Duyarlılık Arttırma Eğitimi” yapılmıştır,

Bursa Barosu Çocuk Hakları Kurulu ve Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Kurulu çocuk hakları merkezinin çalışnma biçimi, işlevi, suça sürüklenen çocuklar ve mağdur çocuklara dair güncel uygulamalar konularında eğitim verilmiştir,

Adana Barosu CMK eğitiminde Çocuk yargılaması dersi anlatılmıştır,

Eryaman Hasan Ali Yücel İ.Ö.O., Demokrasi İ.Ö.O., Özel Ülkü Ulusoy İ.Ö.O, Ahmet Çiçek EML, Temelli Türkoğlu İ.Ö.O. ve Okulda Şiddet Ve Tüm Yönleriyle Hukuki Boyutu” başlıklı eğitim programı kapsamında planlanan eğitimler verilmiştir,

Gazi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencilerine 2009 dönemi “Çocuk Hakları” dersi verilmiştir,

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerine 2008 dönemi “Çocuk ve Hukuk” dersi verilmiştir,

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümünde eğitimlerine devam eden 12 öğrenciye merkezimizde staj olanağı sağlanmıştır,          

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Çocuk Polisi Biriminin Eğitimine ilişkin olarak “Uluslararası Hukuk Düzenlemeleri”başlıklı seminer verilmiştir,

“Çocuk Koruma Kanunu Uyarınca Koruyucu ve Destekleyici Tedbirlerin Uygulanmasının Sağlanması ve Sorunların Çözümü” hakkında oluşturulan Çankaya Kaymakamlığı ilçe koordinasyon toplantısına iştirak edilmiştir,

ANAÇEV tarafından Cumhuriyet Evi’nde üye ve gönüllülerine yönelik düzenlenen çocuk istismarı konusunda eğitim verilmiştir,

NDI tarafından çeşitli tarihlerde düzenlenen “çocuk bütçesinin izlenmesi” “çocuk hakları ve savunuculıuk” konularında eğitimlere iştirak edilmiştir,

Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen "Çocuk Haklarını İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısına"iştirak edilmiştir,

İnsan hakları ortak platformu (İHOP) tarafından düzenlenen "İnsan Hakları Köprüsü: Bilgi ve deneyimleri paylaşma" ,  “Gündemimiz çocuk” ve “Ayrımcılıkla mücadele çerçeve yasa tasarısı” adlı çalışmalarına iştirak edilmiştir,

Helsinki Yurttaşlar Derneği’nin ankara çocuk hakları platformu için düzenlediği "Hak savunuculuğunda stratejik haritalama" toplantısına iştirak edilmiştir,

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik avukatlar için eğitici eğitimi”ne iştirak edilmiştir,

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği tarafından düzenlenen “Deprem gibi kriz anında ekip olabilme ve ilk yapılması gerekenler konusunda eğitici eğitimine” iştirak edilmiştir,

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerine yönelik “Çocuk hakları ve işçi-işveren konumunda özlük hakları” konusunda seminer verilmiştir,

Sosyal Hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu tarafından hazırlanan il çocuk hakları komiteleri ve il yetişkin komiteleri hakkında genelge hakkında görüş bildirildi,

Avrupa birliği uyum paketi kapsamında mevzuat değişikliği hakkında görüş bildirildi,

Adalet Bakanlığı Şiddet suçu mağduru çocuklara yardım tasarısı hakkında görüş bildirildi,

TOBB tarafından düzenlenen TBMM ile Ortak çalışma grubu ile düzenlenen anayasa hazırlık toplantısına iştirak edilmiştir,

Kronolojik rapor, Faaliyet raporunda açıklanan etkinliklerin hangi tarihte gerçekleştiğini ve merkezimiz üyelerinden kimlerin etkinliğe iştirak ettiklerini göstermektedir. (Faaliyetlerle ilgili açıklamalar için bkz. Faaliyet raporu)

 • Uygulama Çalışmaları

Haziran – Ekim 2008 tarihlerinde İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) tarafından düzenlenen "İnsan Hakları Köprüsü: Bilgi ve deneyimleri paylaşma" ,  “Gündemimiz çocuk” ve “Ayrımcılıkla mücadele çerçeve yasa tasarısı” adlı çalışmalarına Av. Seren Yıldız Öztürk ve Av. Dilek Kumcu iştirak etmiştir,

Haziran 2008 tarihinde Helsinki Yurttaşlar Derneği’nin Ankara çocuk hakları platformu için düzenlediği "Hak savunuculuğunda stratejik haritalama" toplantısına Av. Seren Yıldız Öztürk iştirak etmiştir, 

Ekim-Kasım 2008 tarihlerinde NDI tarafından düzenlenen “çocuk bütçesinin izlenmesi” “çocuk hakları ve savunuculuk” konularında eğitimlere Av. Seren Yıldız Öztürk ve Av. Dilek Kumcu iştirak etmiştir,

10-12 Ekim 2008 tarihinde Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik avukatlar için eğitici eğitimi”ne Av. Seren Yıldız Öztürk ve Av. Şahin Antakyalıoğlu iştirak etmiştir,

3-4 Kasım 2008 tarihinde 2. düzenlenen “Uluslararası Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Seçenek Yaptırımlar Konferansı”na merkezimizi temsilen Av. Şahin Antakyalıoğlu katılmıştır,

27 Kasım 2008 tarihinde Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen "Çocuk Haklarını İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısına" Av. Seren Yıldız Öztürk iştirak etmiştir,

B.Ç. Dosyası16 Aralık 2008 tarihli duruşmaya gözlemci olarak Av. Sabit Aktaş ve Av. Göktan Koçyıldırım iştirak etmiştir,

Gazi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencilerine 2009 dönemi “Çocuk Hakları” dersi Av. Şahin Antakyalıoğlu tarafından verilmiştir,

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerine 2008 dönemi “Çocuk ve Hukuk” dersi Av. Sabit Aktaş tarafından verilmiştir,

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Çocuk Polisi Biriminin Eğitimine ilişkin olarak “Uluslararası Hukuk Düzenlemeleri” başlıklı seminer Kasım 2008 tarihinde Av. Sabit Aktaş tarafından verilmiştir,

13 Ocak 2009 tarihinde gerçekleştirilen Ankara Çocuk Hakları Platformutoplantısına Av. Şahin Antakyalıoğlu katılmıştır,

14 Ocak 2009 tarihinde Atatürk Çocuk Yuvası personeline yönelik “Bilgilendirme ve Duyarlılık Arttırma Eğitimi” Av. Şahin Antakyalıoğlu, ve Av. Seren Yıldız Öztürk tarafından yapıldı,

16 Ocak 2009 tarihinde Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yargılanan çocuklardan Diyarbakır’da belirlenen pilot davanın duruşmasına iştirak edilmiştir,  

23 Ocak 2009 tarihinde Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu ile Ankara Çocuk Hakları Platformu’nun yaptığı görüşmeye Av. Şahin Antakyalıoğlu katılmıştır,

30-31 Ocak – 1 Şubat 2009 tarihlerinde Bursa Barosu Çocuk Hakları Kurulu’na Av. Şahin Antakyalıoğlu, Av. Sabit Aktaş ve Av. Göktan Koçyıldırım tarafından çocuk hakları merkezinin çalışma biçimi, işlevi, suça sürüklenen çocuklar ve mağdur çocuklara dair güncel uygulamalar konularında eğitim verilmiştir,

Ocak 2009 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerine yönelik “Çocuk hakları ve işçi-işveren konumunda özlük hakları” konusunda Av. Şükran Kitiş seminer vermiştir,

05 Şubat 2009 tarihinde Çocuk adaleti sisteminde STK'ların katılımını arttırmak yoluyla demokratik gelişime katkı saplama amacı taşıyan “Çocuklara Yönelik Denetimli Serbestlik Sisteminde Gönüllü Çalışmaların Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında gerçekleştirilen Türkiye'de denetimli serbestlik hizmetlerinde gönüllü çalışmaların ulusal standartlarını belirlemek amacıyla düzenlenen konferansa Av. Şahin Antakyalıoğlu konuşmacı olarak katılmıştır,

12 Şubat 2009 tarihinde Eryaman Hasan Ali Yücel İlköğretim okuluna velilere yönelik “Çocuk Hakları Ve Çocuk Koruma Kanunundaki Tedbirler” başlıklı eğitim Av. Şahin Antakyalıoğlu ve Av. Seren Yıldız Öztürk tarafından verilmiştir.

19 Şubat 2009 tarihinde Demokrasi İlköğretim okuluna velilere yönelik “Okulda Şiddet Ve Tüm Yönleriyle Hukuki Boyutu” başlıklı eğitim Av. Şahin Antakyalıoğlu ve Av. Şükran Kitiş tarafından verilmiştir.

27 Şubat 2009 tarihinde Ahmet Çiçek Endüstri Meslek Lisesinde velilere yönelik “Okulda Şiddet Ve Tüm Yönleriyle Hukuki Boyutu” başlıklı eğitim Av. Şahin Antakyalıoğlu ve Av. Şükran Kitiş tarafından verilmiştir.

04 Mart 2009 tarihinde velilere yönelik “Okulda Şiddet Ve Tüm Yönleriyle Hukuki Boyutu” başlıklı eğitim Av. Şahin Antakyalıoğlu ve Av. Şükran Kitiş tarafından verilmiştir.

6-7-8 Mart 2009 tarihinde Adana Barosuna verilen CMK Eğitiminde Çocuk Yargılaması semineri Av. Şahin Antakyalıoğlu tarafından verilmiştir.

 

19 Mart 2009 tarihinde ABEM de yapılan CTCS Ağının toplantısına Av. Şahin Antakyalıoğlu ve Av. Şükran Kitiş katılmıştır,

23 Mart 2009 tarihinde merkezimize eğitim tedbiri için başvuran E.G. nin dosyası Av. Dilek Kumcu tarafından takip edilerek hakkında emsal niteliği taşıyan bir karar alınarak eğitim tedbirine hükmedilmesi sağlanmıştır,

25 Mart 2009 tarihinde ANAÇEV tarafından Cumhuriyet Evi’nde üye ve gönüllülerine yönelik düzenlenen çocuk istismarı konusunda Av. Sabit Aktaş tarafından eğitim verilmiştir.

25 Mart 2009 tarihinde gerçekleştirilen Ankara Çocuk Hakları Platformutoplantısına Av. Seren Yıldız Öztürk katılmıştır,

26 Mart 2009 tarihinde Adalet Bakanlığı tarafından “Şiddet Suçu Mağduru Çocuklara Yardım Hakkında Kanun Tasarısı” hazırlanması amacıyla oluşturulan komisyonda Av. Şahin Antakyalıoğlu yer almıştır.

27 Mart 2009 tarihinde Temelli Türkoğlu İlköğretim Okulunda velilere yönelik “Okulda Şiddet Ve Tüm Yönleriyle Hukuki Boyutu” başlıklı eğitim Av. Şahin Antakyalıoğlu ve Av. Ahmet Toköz tarafından verilmiştir.

Mart-Nisan 2009 tarihlerinde Avrupa birliği uyum paketi kapsamında mevzuat değişikliği hakkında Av. Şahin Antakyalıoğlu’nun koordinasyonunda görüş bildirildi,

Nisan-Mayıs 2009 tarihinde Sosyal Hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu tarafından hazırlanan il çocuk hakları komiteleri ve il yetişkin komiteleri hakkında genelge hakkında Av. Şahin Antakyalıoğlu’nun koordinasyonunda görüş bildirildi,

4 Nisan 2009 tarifinde Rize (Çayeli) Hizmet içi Eğitim tesislerinde 200 ilköğretim öğretmenine “Eğitimde Haklar” semineri Av. Şahin Antakyalıoğlu ve Av. Dilek Kumcu tarafından verilmiştir.

10 Nisan 2009 tarihinde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği-STK yapılan “Partnerlerle Koordinasyon Toplantısı“na merkezimizi temsilen Av. Şahin Antakyalıoğlu katılmıştır.

11 Nisan 2009 tarihinde TOBB tarafından düzenlenen TBMM ile Ortak çalışma grubu ile düzenlenen anayasa hazırlık toplantısına Av. Şahin Antakyalıoğlu iştirak etmiştir,

16 Nisan 2009 tarihinde Ankara Valiliğinin yürütücülüğünde “Çocuk Koruma Kanunu Uyarınca Koruyucu ve Destekleyici Tedbirlerin Uygulanmasının Sağlanması ve Sorunların Çözümü” başlıklı il koordinasyon kurulu toplantısına  Av. Şahin Antakyalıoğlu katılmıştır.

17 Nisan 2009 tarifinde Yalova Hizmet içi Eğitim tesislerinde 200 ilköğretim müfettişine “Eğitimde Haklar” semineri Av. Şahin Antakyalıoğlu ve Av. Dilek Kumcu tarafından verilmiştir.

20 Nisan 2009 tarihinde Adalet Bakanlığı tarafından “Şiddet Suçu Mağduru Çocuklara Yardım Hakkında Kanun Tasarısı” hazırlanması amacıyla yapılan alt komisyon çalışmalarında Av. Şahin Antakyalıoğlu yer almıştır.

30.04.2009-01.05.2009 tarihlerinde Adalet Bakanlığı tarafından “Şiddet Suçu Mağduru Çocuklara Yardım Hakkında Kanun Tasarısı” hazırlanması amacıyla yapılan komisyon çalışmalarında Av. Şahin Antakyalıoğlu yer almıştır.

23 Nisan 2009 tarihinde Kuğulupark’ta Küçük Hanımlar Küçük Beyler etkinlikleri  kapsamında Av. Şükran Kitiş, Av. Fazilet Çınar, Av. Filiz Öztürk ve Av. Dilek Kumcu’nun katılımıyla stand açılmış, merkez tanıtımı yapılmıştır.

29 Nisan 2009 tarifinde Mersin Hizmetiçi Eğitim tesislerinde 200 okul yöneticisine “Eğitimde Haklar” semineri Av. Şahin Antakyalıoğlu ve Av. Dilek Kumcu tarafından verilmiştir.

12 Mayıs 2009 tarihinde UNICEF ve Barolar Birliği temsilcileri ile Merkezimizde görüşülmüş, merkezimizi tanıtan bir röportaj Av. Şahin Antakyalıoğlu, Av. Sabit Aktaş ve Av. Göktan Koçyıldırım tarafından yapılmıştır.

N.Y. ve M.A. dosyası  13 Mayıs 2009 tarihinde ilk duruşmasına Av. Seren Yıldız Öztürk ve Av. Göktan Koçyıldırım iştirak etmiştir,

22-23-24 Mayıs 2009 tarihlerinde Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Kurulu’na Av. Şahin Antakyalıoğlu, Av. Sabit Aktaş ve Av. Göktan Koçyıldırım tarafından çocuk hakları merkezinin çalışma biçimi, işlevi, suça sürüklenen çocuklar ve mağdur çocuklara dair güncel uygulamalar konularında eğitim verilmiştir.

Mart-Haziran 2009 tarihlerinde Adalet Bakanlığı Şiddet suçu mağduru çocuklara yardım tasarısı hakkında Av. Şahin Antakyalıoğlu’nun koordinasyonunda görüş bildirildi,

30 Mayıs 2009 tarihinde gerçekleştirilen Ankara Çocuk Hakları Platformutoplantısına Av. Seren Yıldız Öztürk katılmıştır,

01 Haziran 2009 tarihinde Hacettepe Üniversitesi'nden yapılan yönlendirme ile istismar dosyasının Nevşehir Barosu Çocuk Hakları Kurulu’na materyal ve kaynak Av. Sabit Aktaş tarafından sağlanmış ve Kuruldan bir avukat tarafından dosyanın takip edilmesi sağlanmıştır,

03 Haziran 2009 tarihinde NDI’da gerçekleştirilen Ankara Çocuk Hakları Platformutoplantısına Av. Seren Yıldız Öztürk katılmıştır,

03 Haziran 2009 tarihinde UNICEF ve Adalet Bakanlığı ortaklığında yürütülen proje kapsamında “Çocuk Koruma Kanunu Uyarınca Koruyucu ve Destekleyici Tedbirlerin Uygulanmasının Sağlanması ve Sorunların Çözümü” hakkında oluşturulan il koordinasyon değerlendirme toplantısına merkezimizi temsilen Av. Şahin Antakyalıoğlu katılmıştır.

04 Haziran 2009 tarihinde “Çocuk Koruma Kanunu Uyarınca Koruyucu ve Destekleyici Tedbirlerin Uygulanmasının Sağlanması ve Sorunların Çözümü” hakkında oluşturulan Çankaya Kaymakamlığı ilçe koordinasyon toplantısına merkezimizi temsilen Av. Sabit Aktaş katılmıştır.

08 Haziran 2009 tarihinde Av. Şahin Antakyalıoğlu, Av. Şükran Kitiş ve Av. Canseher Mısır Sincan Çocuk ve Genç Tutukevi ve Cezaevi ni ziyaret etmiştir, 

10-11 Haziran 2009 tarihinde Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği tarafından düzenlenen “Deprem gibi kriz anında ekip olabilme ve ilk yapılması gerekenler konusunda eğitici eğitimine” Av. Şükran Kitiş iştirak etmiştir,

12 Haziran 2009 tarifinde Van Hizmet içi Eğitim tesislerinde 200 il/ilçe milli eğitim müdürüne “Eğitimde Haklar” semineri Av. Şahin Antakyalıoğlu ve Av. Dilek Kumcu tarafından verilmiştir.

Mart 2008-Haziran 2009 tarihleri arasında eğitim reformu girişimi tarafından bir çok toplantı yapılmış olup toplantılara Av. Şahin Antakyalıoğlu, Av. Dilek Kumcu, Av. Ahmet Çiftçi, Av. Seren Yıldız Öztürk iştirak etmişlerdir.

 • İştirak edilen radyo ve televizyon programları

28.10.2008 tarihinde Av. Şahin Antakyalıoğlu  TV 8 kanalında yayınlanan “Erkan Tan’la Başkentten” adlı programa katılmış, Merkezimizin tanıtımını yaparak özellikle çocukların ticari cinsel sömürüsünün önlenmesi, çocuk istismarı konularında bilgilendirmeler yapmıştır.   

13.10.2008 tarihinde Av. Şahin Antakyalıoğlu  ATV kanalında yayınlanan “Açık Kapı” adlı programa katılmış, Merkezimizin tanıtımını yaparak özellikle çocuk istismarı konusunda bilgilendirmeler yapmıştır.

Kasım 2008 tarihinde TRT radyo 1 de yayınlanan “Gecenin İçinden”  programına Av. Şahin Antakyalıoğlu katılmış  çocuk hakları, çocuk ihmali ve istismarının önlenmesi konularında bilgilendirmeler yapmıştır.

07.05.2009 tarihinde Av. Şahin Antakyalıoğlu  Açık Radyo’da “Söz Küçüğün! Çocuk Hakları Radyo Programı” adlı yayına katılmış, Merkezimizin tanıtımını yaparak çocuk ceza adalet sistemi konusunda bilgilendirmeler yapmıştır.

01 Haziran 2009 tarihinde Kent TV de yayınlanan programa Av. Sabit Aktaş katılmış, Merkezimizin tanıtımını yaparak özellikle çocuk istismarı konusunda bilgilendirmeler yapmıştır.

06 Haziran 2009 tarihinde Av. Sabit Aktaş Halk TV kana lında yayınlanan programa katılmış, Merkezimizin tanıtımını yaparak özellikle çocuk istismarı konusunda bilgilendirmeler yapmıştır.

 • Basın açıklamaları

23 Nisan Tarihinde Çocuk ceza adalet sisteminde uzun süredir dile getirdiğimiz yasal düzenlemelerin yapılmaması, mevcut düzenlem elere uyulmaması ve bu halde de cezasızlığa tabii olunması sebebiyle “23 nisan’ı Gönülden Kutlayamıyoruz” başlıklı yazılı basın açıklaması yapılmıştır.

05 Haziran 2009 tarihinde kamuoyuna ve medyaya “Medyada Çocuğun İstismar Edilmesine Artık Dur Deyin! Çocuğun İhmal Veya İstismar Edilmesi Suçtur.” Başlıklı yazılı basın açıklaması yapılmıştır.