İDARİ YARGIDA İSTİNAF YOLU KONFERANSI YAPILDI

Ankara Barosu Avukatlık ve Staj Akademisi ile Vergi ve İdare Hukuku Kurulu tarafından düzenlenen İdari Yargıda İstinaf Yolu Konferansı, 28 Nisan 2017 Cuma günü Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde (ABEM) gerçekleştirildi.

Konferansın açış konuşmasını, Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran yaptı. Av. Hakan Canduran, şöyle konuştu:

“Bu konferansı, Baromuz bünyesinde kurulmuş olan Avukatlık ve Staj Akademisi ile Vergi ve İdare Hukuku Kurulu’nun işbirliğiyle gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduğumu belirtmek isterim.

Bugün değerli konuşmacılarla birlikte irdeleyeceğimiz konu, hukuk hayatımızda yeni olan istinaf kanun yolunun idari yargıda nasıl uygulanacağıdır.

Biliyoruz ki istinafın kelime anlamı, ‘yeniden başlama’dır. İstinaf mahkemeleri, idari yargıda 6545 Sayılı Kanunla kurulmuştur. 28 Haziran 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan bu Kanun ile idari yargı sistemimize önemli değişiklikler getirilmiştir. İstinaf sistemine geçişle birlikte, idari yargıda geniş anlamda istinaf kanun yolu benimsenmiş; ikili yargılama sisteminden üçlü yargılama sistemine geçilmiştir.

Bölge idare mahkemeleri istinaf merciine dönüştürülmüş; itiraz yolu ve ilk derece mahkemesi kararlarına karşı doğrudan temyiz yoluna başvurma imkanı kaldırılmıştır. Artık ilk derece mahkemeleri tarafından verilen kararlara karşı temyiz yoluna başvurulmadan önce istinaf başvurusunda bulunulması zorunlu hale getirilmiştir.

İdare hukukunda da istinaf mahkemelerine ilişkin bu düzenleme, 20 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle 20 Temmuz 2016 tarihten önce verilen kararlara ilişkin kanun yollarının eski düzenlemeye tabi olacağını söyleyebilirim. Değerli konuşmacılar, bu konuyu da ayrıntılarıyla anlatacaklardır zaten.

6545 Sayılı Kanun’un gerekçesinde, idari yargı istinaf sistemi ile getirilmek istenenin, itiraz ve temyizler sonucu Danıştay’ın üzerine binen iş yükünün azaltılması olduğu vurgulanmaktadır.

Gerekçede, ‘Danıştay’ın temyizen karara bağladığı iş yükünün yaklaşık yüzde seksen oranında azaltılarak Danıştay’ın içtihat mahkemesi rolünün güçlendirilmesi, bu kapsamda 2576 Sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun’un ilgili bazı hükümleri de değiştirilerek bölge idare mahkemelerinin teşkilat yapısı, istinaf kanun yolu incelemesine uygun hale getirilmesi’ öngörülmüştür.

Gerekçede belirtilen ve hedeflenen amaca ulaşılıp ulaşılamayacağı, idari yargıda getirilen düzenlemelerin neler olduğu ve konu ile ilgili merak edilen noktalarla ilgili olarak sözü oturum başkanı Sayın Doç. Dr. Ayhan Tekinsoy’a bırakıyor; konferansın gerçekleşmesine katkı sağlayan Avukatlık ve Staj Akademisi ile Vergi ve İdare Hukuku Kurulumuza teşekkürlerimi sunuyorum.”

Oturum başkanlığını Doç. Dr. Ayhan Tekinsoy’un üstlendiği konferansa, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Nihat Bayar ve Av. Suat Dursun konuşmacı olarak katıldı.

Konferansı, Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ayşe Köseyener de izledi.

TARİH: 28 Nisan 2017
YER: ABEM