DUYURU

691 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 22.06.2017 TARİH VE 30104 (2. MÜKERRER) SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.

22.06.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 691 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanunu, 1111 Askerlik Kanunu, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 1512 sayılı Noterlik Kanunu, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu,6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun ve 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de değişiklik yapılmıştır.

 

Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan birtakım önemli değişikler şöyledir;

 

  • Askerlik Kanunu’na eklenen madde ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve askerliğe elverişli olduğu anlaşılan yükümlülerden, yoklama kaçağı ve bakayalar dahil Askerlik Kanununda yazılı geçerli mazereti olmayanlar, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek celp ve sevk esaslarına göre silah altına alınacaktır.

 

  • Terörle Mücadele Kanunu’nun 20/A maddesinde, Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ve bu Kanun kapsamına giren suçlar nedeniyle gerçek veya tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının uğradığı zararların tazmini için öngörülen soruşturma ve kovuşturma evresinde şüpheli ve sanıkların malvarlıkları üzerine konulan devir, temlik ve tasarruf yetkisini kıtlayan şerhin devamı yönünde hukuk mahkemesinden verilmiş ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir kararı ibraz süresi şerhin konulma tarihinden itibaren iki yıl olarak değiştirilmiştir.

 

Aynı maddeye yeni bir fıkra eklenerek; 20/A maddesi kapsamındaki suçlardan zararların tazmini amacıyla açılan davalarda davalının mernis siteminde adresinin bulunmaması veya bulunup da tebligata elverişli olmaması halinde ilanen tebligat yapılabileceği ve bu tebligatta tebligata elverişli adres bildirmesi, elektronik tebligat adresi bildirmesi ya da davada kendisini avukatla temsil ettirmemesi halinde yargılamaya devam olunacağı, yargılama aşamasında başkaca tebligat yapılmayarak hüküm verileceği ve hükmün de aynı usulle tebliğ edileceği ihtar olunacağı düzenlemesi getirilmiştir.

 

  • 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 1. maddesinin c fıkrasına “Emniyet Müdürlüğü” ibaresi eklenerek, komisyon kararlarına karşı açılacak iptal davasında emniyet müdürlüğünden yapılan ihraçlar için İçişleri Bakanlığına husumet yöneltilecektir.

 

 

  • Noterlik, Arabuluculuk ve Bilirkişilik Kanunlarının ilgili maddelerine ekleme yapılarak; noterlik stajına kabul edilebilmek, arabulucular siciline kaydolabilmek ve bilirkişiliğe kabul edilmek için “terör örgütleriyle iltisaklı ve irtibatlı olmamak” şartı getirilmiştir.

 

Ayrıntılı bilgi için Resmi Gazete linkine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Tüm meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

 

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI