DUYURU

19.08.2020 TARİH VE 31218 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN 2020/16 ESAS, 2020/33 KARAR SAYILI VE 25.06.2020 TARİHLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI İLE 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU’NA 7188 SAYILI KANUNLA EKLENEN GEÇİCİ 5. MADDENİN (d) BENDİNDE YER ALAN “…KOVUŞTURMA EVRESİNE GEÇİLMİŞ…” İBARESİNİN AYNI BENTTE YER ALAN “… BASİT YARGILAMA USULÜ…” YÖNÜNDEN ANAYASA’YA AYKIRI OLDUĞUNA VE İPTALİNE KARAR VERİLMİŞTİR.

 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na 7188 sayılı Kanun’un 31. Maddesi ile eklenen geçici 5. maddesinin (d) bendinin “1/1/2020 tarihi itibariyle kovuşturma evresine geçilmiş, hükme bağlanmış veya kesinleşmiş dosyalarda… basit yargılama usulü uygulanmaz” bölümünün Anayasa’nın 36 ve 38. maddelerine aykırılığını inceleyen Anayasa Mahkemesi,

Ceza Muhakemesi Kanunu’na 7188 sayılı Kanunla eklenen geçici 5. maddenin (d) bendinde yer alan “kovuşturma evresine geçilmiş” ibaresine ilişkin esas incelemenin aynı bentte yer alan “…basit yargılama usulü yönünden…” yapılmasına oybirliği ile,

“…kovuşturma evresine geçilmiş…” ibaresinin aynı bentte yer alan “… basit yargılama usulü…” yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

Kararda, 5271 sayılı Kanunun 251. Maddesinin (3) numaralı fıkrasının basit yargılama usulünün uygulanması sonucunda mahkumiyet kararı verildiği taktirde verilecek sonucun cezada dörtte bir oranında indirim yapılmasını öngördüğü, buna göre itiraz konusu kuralın yargılama aşamasında olup henüz hüküm kurulmamış, dolayısıyla yeni bir yargılama usulünün uygulanabileceği dosyalarda ceza miktarı üzerinde fail lehine etkisi olan basit yargılama usulünün belirli bir tarihten sonra kovuşturma aşamasına geçilmiş dosyalarla sınırlı olarak uygulanmasını öngörmek suretiyle Anayasa’nın 38. maddesini ihlal ettiğine hükmedilmiştir.  

 

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

ANKARA BAROSU 

 

Anayasa Mahkemesi kararına ulaşmak için buraya tıklayınız.