DUYURU

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ PROGRAMI

 

3 Kasım2016 tarih ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ve 3 Ağustos 2017 tarihli Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 33.maddesi uyarınca Barolara Bilirkişilik Temel Eğitimi vermek üzere yetki verilmiş olup baromuzun bu konudaki talebi de Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından kabul edilmiştir.

 

Temel Eğitim ile İlgili Gerekli Bilgiler ve Eğitimin Amacı:

Bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren bilirkişilik temel eğitimi, beş yıllık mesleki kıdem kazanmış kişiler tarafından alınır.

Teorik eğitim; yargılama hukukunun genel ilkeleri, bilirkişilik mevzuat hükümleri, bilirkişinin taşıması gereken nitelikler, bilirkişinin yetkileri ve yükümlülükleri, uyması gereken temel ve etik ilkeler, ispat faaliyeti ve bilirkişi incelemesinin usul ve esasları, teknik konu-hukuki konu ayrımına ilişkin usul ve esaslar ile rapor yazım usul ve tekniğini kapsar.

Uygulama eğitimi; UYAP Bilirkişi Bilgi Sisteminin kullanılması, katılımcıların bireysel veya heyet hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek bir olaya ilişkin bilirkişi raporu düzenleme ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içerir.

İşbu yönetmelik kapsamında Bilirkişilik Temel Eğitimi almayan kişiler Bilirkişilik başvurusunda bulunamazlar.

Bu husus yanında, 03.08.2017 gün ve 30143 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Bilirkişilik Yönetmeliği’nin “Bilirkişiliğe Kabul ve Başvuru Şartları” başlıklı 38. maddesinin 1. Fıkrasının“Daire Başkanlığının bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlediği yeterlilik koşullarını taşımak.” içerikli (ğ) bendi ile “Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip olduğunu ve birinci fıkradaki şartları taşıdığını belgelendirmediği takdirde, sicile ve listeye kaydedilemez.” içerikli 4.fıkrasının iptali ve yürütmesinin durdurulması için Baromuz adına Danıştay’da dava açılmıştır.

BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ için tıklayınız.

 

Eğitmenlerimiz:

24 saatlik eğitimin 18 saatlik bölümünü kapsayan teorik eğitim bölümü öğretim üyelerimiz tarafından verilecektir. 24 saatlik eğitimin 6 saatlik pratik eğitim bölümü ise mahkemelerde “yeminli bilirkişi” olarak en az 5 yıldır görev yapan eğitmenlerimiz tarafından verilecektir.

Eğitim Süresi:

Bilirkişilik Temel Eğitimi 18 saati teorik, 6 saati uygulamalı olmak üzere toplam 24 saattir. Temel eğitime katılmak zorunlu olup katılımcıların derslere devam durumunu gösterir çizelgenin düzenlenmesi gerekmektedir. Derslerin 1/12'sine (1 ders saatine) devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir. 4 Günlük eğitimin son günü olan uygulama eğitiminin her saatine katılım zorunludur. Devamsızlık hakkı bugün için  geçerli değildir. Bu kurala uymayan katılımcılara ücret iadesi yapılmayacak ve Bilirkişilik Temel Eğitimi Katılım Belgesi verilemeyecektir; sağlık raporu veya diğer birtakım engeller devam zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

Yeni eğitim grupları en kısa sürede açılacak olup yeterli kontenjan sağlanamadığı takdirde eğitime katılanlara bilgi verilecektir.

 

Eğitim Başvurusu: Başvurular aşağıda yer alan Eğitim Başvuru Formu’nu imzalamak sureti ile Baro kalemine bizzat başvurularak gerçekleştirilecektir.

 

BAŞVURU FORMU için tıklayınız.

 

Başvuru Adresi : Adliye Sarayı B Blok Kat:5 Sıhhiye/ANKARA

 

Program Tarihleri ve Yerleri:

66. GRUP (Eğitim Devam Etmektedir)

Eğitim Tarihleri : 13-14/10/2018  20-21/10/2018

Eğitim Saatleri   : 10:00-17:00

Eğitim Yeri          : Ankara Barosu Eğitim Merkezi

 Ihlamur Sokak No:1 Kızılay/ANKARA

 

67. GRUP (Kontenjan Dolmuştur)

Eğitim Tarihleri : 27-28/10/2018  03-04/11/2018

Eğitim Saatleri   : 10:00-17:00

Eğitim Yeri          : Ankara Barosu Eğitim Merkezi

 Ihlamur Sokak No:1 Kızılay/ANKARA

 

68. GRUP

Eğitim Tarihleri : 10-11/11/2018  17-18/11/2018

Eğitim Saatleri   : 10:00-17:00

Eğitim Yeri          : Ankara Barosu Eğitim Merkezi

 Ihlamur Sokak No:1 Kızılay/ANKARA

 

Program Ücreti

Avukatlar için indirimli eğitim ücret 550,00 TL (KDV Dahil)’dir.

Diğer meslek grupları için eğitim ücreti ise 650,00 TL (KDV Dahil)’dir.

Başvuru sırasında ödemenin aşağıda belirtilen hesap numarasına yapıldığına dair dekontun ibrazı gerekmekte olup, ödemeye ilişkin makbuzlar başvuru sahiplerine kargo vasıtasıyla ulaştırılacaktır.

Banka Bilgileri :

Alıcı : Ankara Barosu İktisadi İşletmesi - TEB Meşrutiyet Şubesi

IBAN :  TR68 0003 2000 0000 0030 9131 79

(Ödeme yapan kişinin, kursiyerin  Adı Soyadı, T.C. Kimlik numarası ve eğitimin adını  (Bilirkişilik Temel Eğitimi)  açıklama kısmına yazmaları gerekmektedir.)

İletişim/ Mail:

0 506 265 41 67

0 312 416 72 71

bilirkisilik@ankarabarosu.org.tr

İçerik:

Programın planlanan içeriği şu şekildedir:

1. GÜN: YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER VE İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR  (150 dk.) 

 

SAAT   : 10:00 – 13:00

 

 • Giriş (20 dakika)
 • Türk Yargı Teşkilatı (15 dakika)
 • Genel Hususlar
 • Cumhuriyet Başsavcılıkları
 • İlk Derece Mahkemeleri
  • Hukuk Mahkemeleri
  • Ceza Mahkemeleri
  • İdare / Vergi Mahkemeleri
 • Üst Derece Mahkemeleri
 • Bölge Adliye / İdare Mahkemeleri
 • Yargıtay ve Danıştay
 • Anayasa Mahkemesi
 • Yargısal faaliyet içinde yer alan süjeler (15 dakika)
 • Hakim
 • Savcı
 • Avukat
 • Noter
 • İcra ve İflas Organları
 • Yazı İşleri Müdürlüğü Personeli
 • Yargılama Hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler (50 dakika)
 • Adli yargılama hakkı
 • Taleple bağlılık ilkesi
 • Usul ekonomisi ilkesi
 • Taraflarca hazırlama – Re’sen araştırma ilkeleri
 • İspat hukukuna ilişkin temel kavramlar (50 dakika)
 • İspat kavramı
 • İspat yükü ve ispat hakkı
 • İspat araçları (deliller)
 • İspat aracı olarak bilirkişi raporu ve uzman mütalaası
 •  

 

BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER (150 dk.)

SAAT: 14:00 – 17:00

 

 • Bilirkişinin Nitelikleri (25 dakika)
 • Bilirkişilik kavramı
 • Bilirkişilerin taşıması gereken nitelikler
 • Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt (25 dakika)
 • Başvuru usul ve esasları
 • Listelere kayıt şartları
 • Başvurunun değerlendirilmesi
 • Listelerde yer alma süresi, yeniden başvuru
 • Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler (100 dakika)
 • Bilirkişinin yetkileri ve ödevleri
 • Bilirkişinin yetkileri
 • Bilirkişinin ödevleri
 • Bilirkişilik etiği
 • Etik ilkelerin kapsamı ve etik ilkelere bağlılık
 • Yetkinlik ve mesleki özen
 • Dürüstlük ve tarafsızlık
 • Bağımsızlık
 • Saygınlık ve güven
 • Görevi kabul yükümlülüğü
 • Menfaat elde etme yasağı
 • Sır saklama yükümlülüğü
 • Bildirim yükümlülüğü
 • Reklam yasağı

 

2. GÜN :BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER (150 dk.)

 

SAAT   : 10:00 – 13:00

 • Bilirkişinin Denetim ve Sorumluluğu (150 dakika)
 • Bilirkişinin denetimi
 • Performans değerlendirmesi
 • Bilirkişinin disiplin sorumluluğu
 • Uyarma
 • Listeden geçici olarak çıkarılma
 • Listeden kalıcı olarak çıkarılma
 • Bilirkişilikten yasaklanma
 • Bilirkişinin hukuki ve cezai sorumluğu
 •  
 •  

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (150 dk.)

SAAT: 14:00 – 17:00

 

 • Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu (100 dakika)
 • Bilirkişi incelemesinin zamanı
 • Bilirkişi incelemesine başvurulmasında hakim ve tarafların rolü
 • Re’sen başvurulması
 • Talep üzerine başvurulması
 • Bilirkişi ücret ve giderlerinin yatırılması
 • Bilirkişiye yöneltilecek soruların belirlenmesi
 • Hukuki konu – teknik konu ayrımı
 • Hukuki konularda bilirkişi görüşüne başvurulamayacağı
 • Bilirkişinin hukuki konuda oy ve görüş bildiremeyeceği
 • Bilirkişinin Görevlendirilmesi (50 dakika)
 • Görevlendirilme usulü
 • Bilirkişinin görevden kaçınabileceği haller
 • Bilirkişinin görevden kaçınamayacağı haller
 • Bilirkişiliğin yasaklılığı ve reddi

 

3. GÜN:BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (100 dk.)

 

SAAT  : 10:00 – 12:00

 • Bilirkişi İncelemesinin Yapılması (100 dakika)
 • İnceleme konusu şeylerin bilirkişiye teslimi
 • Ön inceleme yapılması
 • Bilirkişinin yetkileri-yetkilerin kullanılmasını usul ve esasları
 • Uyuşmazlık konusunda incelenmesi
 • Taraflar veya üçüncü kişilerin bilgisine başvurma
 • Bir başka bilirkişi ile işbirliği yapma
 • İhtiyaç duyduğu kayıt ve belgelerin temini

 

RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI (200 dk.)

SAAT : 12:00 – 13:00

14:00 – 17:00

 • Oy ve Görüşün Sunulması (150 dakika)
 • Oy ve görüşün sözlü olarak sunulması
  • Oy ve görüşün yazılı olarak sunulması
 • Raporda kullanılması gereken dil, üslup ve yazım usulü
 • Araştırma
 • Yazım
 • Doğruluğunu kontrol
 • Raporun şekli
 • Kapak sayfası
 • İçindekiler
 • Görev tanımı
 • Bilirkişi raporundaki sonuçların dayandığı literatür, veriler ve diğer materyaller
 • Analiz: Bilirkişiye yöneltilen sorular ve sıra numarası altında bunlara verilen yanıtlar ve bu yanıtların gerekçeleri
 • Sonuç
 • Bilirkişilerin imzası
 • Karşı oy ve gerekçesi
 •  Maddi unsurları belgeleyen ve sonuçların açıklanmasına yardımcı olan şema, kroki, fotoğraf, tablo vs.
 • Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi (50 dakika)
 • Bilirkişi raporunun teslimi ve taraflara tebliği
 • Bilirkişinin dinlenilmesi ve soru yönetilmesi
 • Bilirkişi raporuna itiraz
 • Bilirkişi raporunun hüküm vermeye ve denetime elverişli olmaması
 • Ek rapor alınması
 • Yeni bilirkişi incelemesine başvurulması
 • Raporun hükme esas alınması

4 .GÜN : UYGULAMA (300 dk.)

 

SAAT   : 10:00 – 13:00

            14:00 –17:00

 

 • UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi ve UYAP Bilirkişi Portalının Tanıtımı

      (50 dakika)

 • Örnek olayların sunulması
 • İncelemelerin gerçekleştirilmesi
 • Sunu ve geri bildirim yapılması
 • Genel değerlendirme
 • Eğitim değerlendirme anketi

( 250 dakika)