DUYURU

23.12.2017 tarih ve 30279 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Tahsilat Genel Tebliği Seri:A Sıra No:1’de değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ’in (Seri:A Sıra No:9) 2. Maddesinin 2. Fıkrasının a bendinin (i) madde başlığı altında sayılan “mahkeme ilamları ve icra emirleri” ibaresinin iptali ve yürütmesinin durdurulması için Baromuz adına Danıştay 10. Dairesi’nin 2018/795 E. sayılı dosyası üzerinden dava açılmıştır.

 

Meslektaşlarımızın bilgisine saygı ile sunarız.

 

Dava dilekçesinin tam metni için tıklayınız. 

 

 

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI