DUYURU

693 VE 694 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER 25.08.2017 TARİH VE 30165 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.

693 sayılı KHK ile kamu görevinden ihraçlar, kamu görevine iadeler, TSK personelinden rütbesi alınanlar ile kurum ve kuruluşlara ilişkin tedbirler düzenlenmiştir.

694 sayılı KHK ile yapılan önemli düzenlemeler ise aşağıdaki gibidir:

 1. İcra ve İflas Kanunu’nun 42. maddesine eklenen fıkra ile “idari yargının görev alanına giren konularda ilamsız takip yoluna başvurulamayacağı” hükmü getirilmiş, aynı kanuna eklenen geçici madde ile idare yargının görev alanına giren konularda bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan ilamsız takipler hakkında icra müdürünce düşme kararı verileceği, kararın alacaklıya tebliğ edileceği, alacaklının bu kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde şikayet yoluna başvurabileceği, düşme kararının kesinleşmesinden itibaren 30 gün içinde idari yargı merciinde dava açılabileceği, düşme talebinin reddine veya düşme kararı hakkındaki şikayetin kabulüne ilişkin karar kesinleşmeden takibe devam edilemeyeceği, ilamsız icra takipleri hakkında açılmış itirazın iptali ve kaldırılması davalarında talep üzerine karar verilmesine yer olmadığına karar verileceği, tarafların yaptığı takip ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin üzerlerinde bırakılacağı düzenlemesi getirilmiştir.
 2. 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun’un 23. maddesiyle düzenlenen “esrar elde etmek için kenevir” üretenlere hapis cezasının yanında beşyüz günden onbin güne kadar adli para cezası hükmedilmesine ilişkin düzenleme getirilmiştir. Aynı Kanuna eklenen ek madde 2 ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunda kullanılan araca elkoymaya ilişkin düzenleme yapılmıştır.
 3. 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’a eklenen fıkra ile İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı kurulmuş, aynı kanuna eklenen 13/C maddesi ile daire başkanlığının işleyişi düzenlenmiştir.
 4. Türk Ceza Kanunu’nun “uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti” suçunu düzenleyen 188. maddesine yapılan ekleme ile adli para cezalarına alt sınır konulmuştur.
 5. Türk Ceza Kanunu’nun “uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma” suçunu düzenleyen 190. maddesine yapılan ekleme ile hapis cezasının yanı sıra adli para cezası da verilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.
 6. Türk Ceza Kanunu’nun “kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” suçunu düzenleyen 228. maddesine eklenen iki yeni fıkra ile bilişim sistemlerinin kullanılması ve suçun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halleri düzenlenerek cezai yaptırım uygulanması düzenlenmiştir.
 7. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “bilirkişi olarak atanabilecekler” başlıklı 64. maddesinde Bilirkişilik Kanunu’nun 10. maddesinde atıf yapılan bentlerin numaraları değiştirilmiştir.
 8. Ceza Muhakemesi Kanunu’un tutukluluk sürelerini düzenleyen 102. maddesinin ikinci fıkrasına yapılan ekleme ile TCK’nın İkinci Kitap Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarda TUTUKLULUK SÜESİNİN BEŞ YILA KADAR UZATILABİLECEĞİ düzenlemesi getirilmiştir.
 9. CMK’nun “gizli soruşturmacı görevlendirilmesi”ni düzenleyen 139. maddesine yapılan ekleme ile gizli tanığın duruşmada hazır bulunma hakkına sahip bulunanlar olmadan veya ses ya da görüntüsü değiştirilerek özel ortamda dinlenilebileceği hüküm altına alınmıştır.
 10. CMK’nın teknik araçlarla izlemeyi düzenleyen 140. maddesine eklenen cümle ile gizli soruşturmacı ile birlikte teknik izleme tedbiri uygulanması halinde maddedeki sürelerin bir kat arttırılacak uygulanacağı düzenlenmiştir.
 11. CMK’nın tazminat isteminin koşullarını düzenleyen 142. maddesine eklenen yeni fıkralar ile tazminat davaları nedeniyle AAÜT gereğince hesaplanan nisbi avukatlık ücreti ödeneceği, ancak ödenecek miktarın tarifede sulh ceza hakimliklerinde takip edilen işler için belirlenen maktu ücretten az, ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için belirlenen maktu ücretten fazla olamayacağı düzenlemesi getirilmiştir. Tazminata ilişkin mahkeme kararlarının kesinleşmeden ve idari başvuru süreci tamamlanmadan icra takibine konulmayacağı, kesinleşen mahkeme kararından hükmedilen tazminat ile vekalet ücreti davacı veya vekilinin davalı idareye yazılı şekilde bildireceği banka hesabına bildirim tarihinden 30 gün içerisinde yatırılacağı, bu süre içerisinde ödeme yapılmazsa kararın genel hükümler çerçevesinde infaz icra edileceği düzenlenmiştir.
 12. CMK’nın ihbar ve şikayeti düzenleyen 158. maddesine eklenen fıkra ile ihbar ve şikayet konusu fiilin bir suç oluşturmadığının herhangi bir araştırma yapılmasını gerektirmeksizin açıkça anlaşılması veya ihbar veya şikayetin soyut ve genel nitelikte olması durumunda SORUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLECEĞİ, bu durumda şikayet edilen kişiye şüpheli sıfatı verilmeyeceği, soruşturma yapılmasına yer olmadığına ilişkin kararın ihbarcıya veya şikayetçiye bildirileceği, 173. madde hükmü uyarınca bu karara itiraz edilebileceği, itirazın kabulü halinde Başsavcılıkça soruşturma işlemlerinin başlatılacağı düzenlemesi yapılmıştır.
 13. CMK’nın Cumhuriyet Savcısının görev ve yetkilerini düzenleyen 161. maddesine eklene fıkra ile seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yetkisi Ankara cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine verilmiştir.
 14. CMK’nın sanığın duruşmadan bağışık tutulması başlıklı 196. maddesinin 4. fıkrası değiştirilerek, hakim veya mahkemenin zorunlu gördüğü durumlarda yurtiçinde sanığın SEGBİS ile ifadesinin alınabileceği veya duruşmalarına katılmasına karar verilebileceği düzenlemesi getirilmiştir.
 15. CMK’ya eklenen geçici madde ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar milletvekilleri hakkında açılmış olan davalarda, bu KHK ile yapılan değişiklik uyarınca yetkisizlik kararı verilemeyeceği, yargılama bitene kadar mevcut mahkemelerde kovuşturmanın devam olunacağı düzenlemesi getirilmiştir.

693 sayılı KHK’ya buradan ulaşabilirsiniz.

694 sayılı KHK’ya baradan ulaşabilirsiniz.

 

Meslektaşlarımıza saygıyla duyururuz.

 

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI