ANKARA BAROSU FMR HUKUKU KURULU´NDAN ANKARA BAROSU BAŞKANI AV. R. ERİNÇ SAĞKAN´A ZİYARET

Ankara Barosu FMR Hukuku Kurulu, 28 Aralık 2018  Cuma günü Ankara Barosu Başkanı Av. R. Erinç Sağkan’a kutlama ziyaretinde bulundu.