ANKARA BAROSU ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MERKEZİ KAMUOYU DUYURUSU

Kamuoyunda, medyada ve sosyal medyada son dönemlerde, arabuluculuk mesleğinin  hukuk fakültesi mezunları dışındaki bazı  meslek gruplarına da açılması ile ilgili bir takım girişimlerde  bulunulduğu bilinmektedir. Kamuoyu ile daha önceki tarihlerde paylaşılan bu husus , en son , 27.02.2019 tarihinde TOBB ev sahipliğinde düzenlenen Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk sempozyumunda gözlenmiştir.  Açılış konuşması yapan TOBB başkanı Sn. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sn. Adalet Bakanı Abulhamit GÜL’den arabulucuların hukukçu olma şartının kaldırılması gerektiğini savunarak " Bu yöntemin daha da etkin kullanılmasını sağlamak için ticari uyuşmazlıklarda arabulucuların hukukçu olma şartı kaldırılmalıdır. Tarafı tacir olan uyuşmazlıklarda tacir ve sanayicilerimiz ile iktisat, finans gibi alanlarda uzmanlaşmış profesyonellerimiz de arabulucu olabilmeli. Böylece oda ve borsalarımız ticari arabuluculuk konusunda kurumsal olarak daha aktif bir rol üstlenebilir. Ahilik geleneğimizde de uyuşmazlıkların ahiler tarafından çözülmesi vardır. " demiştir.

TOBB başkanı Sn. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun konuşmasından anlaşılan “Ahilik” kavramı ile “Arabuluculuk” kavramının doğru değerlendirilememiş olduğudur. Ahilik; Ahilik, kelime anlamı olarak Arapça “kardeşim” veya Türkçe “akı” (Divan’ül Lügat’it Türk’te) “cömert”, “eli açık” anlamında kullanılmaktadır. Sadece kelime anlamları ile dahi Ahilik kurumu ile Arabuluculuk kurumunun bağdaştırılması doğru değildir. Helalleşme mantığı ile hukuka yaklaşmanın ne kadar yanlış olduğu açıktır. Biz avukatlar, arabulucular ve hukukçular tarafından bu mantığın kabul edilmesi mümkün değildir. HELALLEŞME MANTIĞINI İLE HUKUKA BAKIŞI REDDEDİYORUZ…

Halihazırdaki mevzuatımıza göre arabulucu, hukuk fakültesi mezunu olmalıdır. Yasa koyucu bu tercihi Arabulucu tarafından tanzim olunan arabuluculuk tutanak ve anlaşma belgelerine, aynı zamanda arabulucunun hukuk bilgisi ve tecrübesinin yansıtılması beklentisidir.  Yasal düzenleme ile  iş uyuşmazlıklarında  ve ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuğun dava şartı haline gelmesi dikkate alındığında , arabulucu, uyuşmazlık konusunun arabuluculuk kapsamında olup olmadığını, tarafların fiil ehliyetlerini, arabuluculuk faaliyetini yerine getirirken uygulanacak usulün ve süreç sonunda tarafların anlaşma sağlamaları halinde bu anlaşmanın emredici hukuk kurallarına uygun olup olmadığını doğru bir şekilde değerlendirebilmelidir. Süreç sonunda  imzalanan belgelerin ilam niteliğini haiz belgeler olması ve hukuki bir sonuç doğurması sebebi ile  hukuk eğitimi alanlar dışındaki kişiler tarafından arabuluculuğun icra edilmesi halinde çok ciddi sorunlarla karşılaşılması kaçınılmazdır.

Avukatlık mesleğinin ve hukukçu kimliğinin ön planda olduğu ve  uygulamadaki başarısı   ve arabuluculuk tutanaklarına hukuk bilgisi-deneyiminin yansıtılmış olmasının önemi  dikkate alındığında ; Arabuluculuk sürecinin hukuk eğitimi alan kişiler dışındaki meslek gruplarına  açılması toplumda oluşmuş güveni sarsacağı gibi hukuk eğitimi almayan kişiler tarafından düzenlenen tutanaklardaki hukuka aykırı  düzenlemelerin yeni bir yargı yükü oluşturacağı gerçeğinin yadsınamaz olması yönündeki değerlendirmemiz kamuoyuna tekrar saygı ile duyurulur.

ANKARA BAROSU ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MERKEZİ